D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kerepesi_trefort.jpg
C Í M 
F ő c í m : Trefort Ágoston
B e s o r o l á s i   c í m : Trefort Ágoston
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-10-08
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Kerepesi temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Trefort Ágoston (1817-1888)
V I A F I d : 36907944
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kerepesi temető: 29-1-5
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Trefort Ágoston művelődéspolitikus, reformer, publicista, miniszter, az MTA tagja (l. 1841, t. 1867, ig. 1874) és 1885-től elnöke, Jogi tanulmányok és külföldi utazások után főleg a bank- és vasútügy és a városok reformjának kérdéseivel foglalkozott. 1848 előtt élénk publicisztikai tevékenységet fejtett ki a Pesti Hírlapban. A reformellenzéken belül a centralistákhoz tartozott. Az 1843 - 44-i országgyűlésen Zólyom város követe. 1848-ban földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi államtitkár. Eötvös Józseffel távozott külföldre, 1850-től visszavonultan élt csabacsüdi birtokán, 1860 ban Békés vármegye alispánja lett, 1861-ben országgyűlési képviselő. 1863-ban Eötvös Józseffel megalapította a Politikai Hetilap c. lapot. A kiegyezés idején a Deák-párt tagja. 1872. szept. 4-től haláláig vallás- és közoktatásügyi miniszter, a Lónyay-, a Szlávy-, a Bittó-, a Wenckheim- és a Tisza Kálmán-kormányban. 1876. aug. 21-től 1878. dec. 5-ig földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter is. Számos művelődéspolitikai intézkedést hozott, a közép- és felsőfokú oktatás fejlesztése támogatására. Szorgalmazta az Egyetemi Könyvtár építését. Megszervezte a Műemlékek Orsz. Bizottságát. Az 1883-i középisk. reform elrendelte a német nyelv kötelező oktatását. A hazai műemlékvédelem, a Zeneművészeti Főiskola és a rabbi képző felállítása érdekében sokat tevékenykedett. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wekerle Sándor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn