D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : sajoszentpeter_epuletek1.jpg
C Í M 
F ő c í m : Sajószentpéter
B e s o r o l á s i   c í m : Sajószentpéter
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Épületek
M i n ő s í t ő : fiktív cím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
S z é k h e l y : Miskolc
O r s z á g : Magyarország
K I A D Ó 
K i a d ó   n e v e : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
S z é k h e l y e : Miskolc
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-01-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 1944-05-24
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Üdvözlet kelte
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : képeslap
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Észak-Magyarországi képeslapok
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Sajószentpéter
M e g j e l e n é s : [S.l.] : Fövenyessy Ilona kiadása, 1944 [?]
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
L e l ő h e l y : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Helyismereti Gyűjtemény
T í p u s : képeslap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Szülőföldünk, Észak-Magyarország régi képeslapokon
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : művelődési ház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Sajószentpéter
G e o N a m e s I d : 715945
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Borsod vármegye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Turul-madár. Róm. kat. templom. Ref. templom az Országzászlóval. Kultúrház. Horthy M.-tér a ref. templommal
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Sajószentpéter, amely 1904-ig Szentpéter néven szerepelt minden hivatalos okiratban, Miskolctól északra, Kazincbarcika irányában található. Árpád-kori település, középkori latin neve: villa Sancti Petri azt mutatja, hogy nevét a Szent Péter tiszteletére emelt templomról kapta. A település első írásos említése 1281-ból való, akkor Zenthpeter néven volt ismeretes. 1438-ig a diósgyőri vár tartozéka volt, majd a dédesi várhoz csatolták. Már 1388-ban tartottak itt megyei törvényszéket. A huszita harcok nem kímélték a várost, s a török is gyakran megrohanta híres vásárait. Későbbi birtokosai közül kiemelkednek a Szentpéteryek, a Dőryek és a Szirmayak.

A település nevezetességei közül meg kell említeni a gótikus stílusban épített református templomot, melyben gazdagon díszített kazettás mennyezet és faragott festett úrasztal található. Római katolikus temploma barokk stílusban épült a XVIII. században; szószéke rokokó stílusú. A XVIII-XIX. század fordulóján épült tájházban Lévay József életét és munkásságát bemutató kiállítást láthatnak az érdeklődők. A Gedeon-kúria 1820 körül épült, klasszicista stílusban.

Sajószentpéter több híres személyiség szülőhelye: itt született Lévay József költő, Pécsi Sándor színművész, valamint Feledy Gyula, Barczy Pál, Mezei István és Demeter István képzőművészek.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Borsod vm. 1873: Szentpéter, 1904: Sajószentpéter
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sajószentpéter
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1100x678 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer