D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : HUN_uny_COA.jpg
C Í M 
F ő c í m : Úny címere
B e s o r o l á s i   c í m : Úny címere
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Bahusz
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-10-01
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2008-12-24
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : címer
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
M e g n e v e z é s : Magyarország megye- és településcímerei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T e c h n i k a : színes rajz
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Egyéb történeti segédtudományok
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Közigazgatás, önkormányzatok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : címer
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : embléma
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : címertan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Komárom-Esztergom megye
G e o N a m e s I d : 3049518
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Úny
G e o N a m e s I d : 3043347
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az önkormányzat címere a község XVIII. században (1734-ben) fellelt, első szárazpecsét-lenyomatának korhű feldolgozása. A stilizált, fiait (fiókáit) saját vérével tápláló pelikán általános és gyakori a református egyházi szimbolikában. A jelképválasztás magyarázata, hogy Úny község lakosságának döntő többsége a XVII-XVIII. században református vallású volt. A címerpajzs színei az itt élt, illetve az itt élő népességre utalnak mind származási, mind felekezeti vonatkozásban: a kék mező a többségi magyarságra, a zöld mező a németségre, míg a sárga a zsidóságra, ill. ugyanilyen sorrendben a református, a katolikus és az izraelita vallású népességre. A kék szín a címerpajzs felső 2/3 részét tölti ki háttérként, mint égbolt, a zöld az alsó 1/3 részét, mint erdő-mező. A két fő szín találkozásában, mindkettőbe belenyúlóan, mint egy hegycsúcson, középen található a sárga színű fészek, amelyben a pelikán és fiókái állnak. A címerpajzs tetején a három csúcs - a már körülírt hármasságon túlmenően - íves összeköttetésével és kék színével, utal a gyógy- és a természetes vizű forrásokra, valamint a község területén eredő, egyben annak a nevét is viselő patakra. A címerpajzs kecses oldalvezetése alul cseppképződmény-szerűen csúcsosodik ki. A csúcs az alatta elhelyezkedő, harmadoltan megtört szalag középső harmadában található, ÚNY feliratra mutat. Az első harmadban lévő 1193-as évszám a község első okleveles említését jelenti III. Béla király idejéből. A község ezt tekinti "születési" évének. A harmadik harmadban az 1993-as évszám, a község 800 éves évfordulójára utal, amikor Úny Község címerét, a jelenlegi formájában, önkormányzati elhatározásból, bevezették. A címerpajzs alsó vonalvezetése megegyezik az összekapcsolás jelével, ami Úny község polgárainak egységét, egységének szükségességét szimbolizálja.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Und címere
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2000x2895 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn