D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : maps-03a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A magyarság családfája
B e s o r o l á s i   c í m : Magyarság családfája
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Hóman-Szekfű nyomán
M i n ő s í t ő : alcím
L É T R E H O Z Ó   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : létrehozó
T e s t ü l e t i   n é v : Magyar Királyi Honvéd Térképészeti Intézet
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Róth
U t ó n é v : András Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-01-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-01
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 1944
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : családfa
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország kistérképei : az 1944 évi Földrajzi zsebkönyv melléklete
M e g j e l e n é s : [S.l.] : M. kir. Honvéd Térképészeti Intézet, [1944]
T e c h n i k a : színes rajz
T í p u s : térkép
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtár
T É M A 
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Egyéb grafikus dokumentumok
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : ugor népek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uráli népek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : finnugorok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magyarság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : őstörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : családfa
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Eurázsia
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az időszámításunk előtti évezredekben az ural-altáji nyelvcsalád ősnépe a Volga az Ural és az Altáj hegység között húzódó hatalmas térségeken élt. A Volga és az Ural vidékén az uráli, az Altáj tájain az altáji ősnépeknek voltak szálláshelyei.

Európa közepét egy indo-európai ősnép lakta. Ennek indo-iráni ága Kelet felé való vándorlása során az uralaltáji ősnép urali ágát északkelet felé lökte és annak legkeletibb ága, a szamojéd az Uralon túlra került. Az urali ágnak visszamaradó részei a középső Volga vidékén továbbra is szállásaikon maradtak és őseivé váltak a finn-ugoroknak. Ez az ősnép kb. Kr. e. 2000 évvel két ágra szakadt, keletire (finn) és nyugatira (ugor). Az ugor ág lassú vándorlással eljutott az Uralhoz és egyes részei egészen az Ob folyó vidékéig hatoltak keletre. A keleti (obi ugor) ágból szakadtak ki a mensi népeknek nevezett vogulok, osztjákok stb., valamint a mensi-erik (magy-eri) is, akiket a későbbi századok folyamán kialakult magyarságtól eltérően előmagyaroknak neveznek. Ez az előmagyar nép az ugor ág keleti ágának szélső tagja volt és kb. Kr. e. 1000-500 között az Ural keleti lejtőire vándorolt, majd onnan a Toból folyóig jutott el. Itt került érintkezésbe az uralaltáji ősnép altáji ágából kivált nyugati török ősnéppel, az ogurral vagy bolgárral. Ennek az ogur népnek egyik ága a kinaiaktól tingling néven emlegetett prémvadász nép a Kr. u. III. században eggyé olvadt ez előmagyarokkal és kb. V. század elején már mint külön, önálló nép, onogur (innen: hungarus, ungar) néven él és fejlődik tovább. Ez az onogur nép további történelme során többször keveredik még egyéb, török fajú népekkel, míg ethnikuma kialakul és a VII. szd. végén újabb török (szabir, türk, kazár, bolgár) népelemekkel gyarapodva előttünk áll a honfoglaló magyar nép. Kialakulásának helye a nyugatszibiriai erdőrégió és az euráziai sztyep határvidéke. Az Ázsia keletén meginduló nagy népmozgalmak a Nyugat-Szibiria termékeny mezőin élő onogur népet nyugat felé kivetették szállásaiból és ezzel az egyébként már korábban meginduló nagy népvándorlás utolsó hullámaként a magyar nép is kénytelen volt elhagyni ősi hazáját és a Kaukázus vidékén át az Azovi tenger mellett elhúzódva új hazát keresni.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyarország kistérképei
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1192x1448 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Drótos László