D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : HUN_Klarafalva_COA.jpg
C Í M 
F ő c í m : Klárafalva címere
B e s o r o l á s i   c í m : Klárafalva címere
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Dencey
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-06-02
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-01-11
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : címer
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
M e g n e v e z é s : Magyarország megye- és településcímerei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T e c h n i k a : színes rajz
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Egyéb történeti segédtudományok
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Közigazgatás, önkormányzatok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : címer
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : címertan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : embléma
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Csongrád megye
G e o N a m e s I d : 715429
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Klárafalva
G e o N a m e s I d : 718718
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A település címere álló háromszögpajzs, melyet pajzsderékon arany-kék-arany habos pólyák osztanak két pajzsfélre. A felső vörös mezőben jobbra vágtázó aranyparipa, rajta aranyos tegzű aranyvitéz, előre feszített íján villásvégű nyílvesszővel látszik. Az alsó, kék mezőben aranyló téglafal fölé emelkedik egy fekete-ezüst ruházatú szembeforduló, enyhén balra néző szerzetesnő, derekán aranyos kötél, feje körül aranyglória, jobbjában hosszú szárú ezüstkeresztet, baljában ezüstös szirmú zöld liliomot tart. A pajzson ötágú (három lomb, két gyöngy), nyitott, zafírral, smaragddal és rubinnal ékesített, arany leveleskorona helyezkedik el. A foszlányok jobbról vörös és arany, balról kék és ezüst. Klárafalva e jelképe beszélő címer (tessera loquens): felhívja a figyelmet arra, hogy vízjárta, dúsfüvű ártéri területe már a népvándorlások korában a nagyállattartó népek kedvelt szálláshelye volt. Egyedülálló régészeti lelete a címerbe foglalt vágtázó lovas, amely egy avar nagyszíjvéget díszített, s vadászjelenete is helyi eseményt örökíthetett meg, hiszen a villás hegyű nyílvesszőt gázlómadarak vadászatára használták. A pajzsderék arany-kék-arany habos pólyái több jelentést is hordoznak. Szimbolizálják azt, hogy a település a Maros partján fekszik, magas vízállás idején ketté is osztotta a falut. Utalnak ugyanakkor arra, hogy a Marosból egykor aranyat is mostak, illetve, hogy az itt kitermelt homokot a múlt század végi nagyszabású szegedi építkezések idején "aranyhomoknak" is nevezték. Ám arra is emlékeztetnek, hogy Klárafalva templomos hely volt már a 15. században, de a történelem viharai (különösen a 15 éves háború) elnéptelenítették, s csak a 18. században települt újra. Az aranymáz az itt termelt dohány érett leveleinek és a hagyma burokpikkelyeinek aranyló színét idézi. Végezetül: a település patrónájának és névadójának hosszú "aranyhaja" volt, amelyeket Szent Ferenc vágott le a szerzetbelépésekor. Az alsó, kék mezőben Szent Klára alakja látható már szerzetesi ruhában, jobbjában a hit jelképével, baljában a szüzesség attribútumával, amint egy téglafal fölé magasodik. Ez a címerkép felidézi egyik jelentős csodáját: amikor puszta megjelenésével elűzte kolostora falairól és falai alól II. Frigyes császár szaracén zsoldosait. E kép egyben emléket állít a település első ismert pecsétlenyomatának is. A korona a település autonómiájának és méltóságának jelképe. A foszlányok - ismételve a címerpajzs színeit - a terület dúsan termő voltát, s lakosainak szorgos munkáját szimbolizálják.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kiszsidány címere
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2000x1744 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella