D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : HUN_Bonyhadvarasd_COA.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bonyhádvarasd címere
B e s o r o l á s i   c í m : Bonyhádvarasd címere
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Dencey
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-09-20
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2008-12-03
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : címer
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
M e g n e v e z é s : Magyarország megye- és településcímerei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T e c h n i k a : színes rajz
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Egyéb történeti segédtudományok
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Közigazgatás, önkormányzatok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : címer
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : embléma
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : címertan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Tolna megye
G e o N a m e s I d : 3043845
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Bonyhádvarasd
G e o N a m e s I d : 3054807
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bonyhádvarasd címere összetett pajzs. A háromszögű álló boglárpajzs vörös mezejében ezüst máltai kereszt található. Az öregpajzs szintén háromszögű, álló, arannyal, zölddel, kékkel kétszer vágott. A pajzsfő aranymezejében jobbra lépő, jobb mancsát felemelő, vörössel fegyverzett fekete oroszlán foglal helyet, a pajzsderék zöld mezejében jobb oldalon szembeforduló ezüstruhás, bíborpalástos és -öves, aranykoronás királynő baljában okiratot tart, a bal oldalon ugyancsak ezüstruhás, bíbor szegélyű aranyos palástot és arannyal ékesített bíbor mitrát viselő főpap, aki jobbjában aranyos pásztorbotot tart. A pajzstalp kék mezejében ezüstszínű havas hegyormon vörössel fegyverzett, szembeforduló, kiterjesztett szárnyú arany szirti sas néz jobbra. A pajzson zöld bélésű vörös, tagolt oromzatú falkorona helyezkedik el fekete kapuval és lőrésekkel. A foszlányok színe jobbról vörös és arany, balról kék és ezüst. A címer az ún. beszélő címerek (tesserae loquentes) kategóriájába tartozik. A boglárpajzs vörös mezőbe foglalt ezüst máltai keresztje emlékeztet arra, hogy a település már első okleveles említését (1193) megelőzően a székesfehérvári keresztes konvent birtoka volt, s maradt is a XVI. század közepéig. Az öregpajzson, a pajzsfő aranymezejében lépő oroszlán hasonló a németországi Baden-Würtenberg tartomány címerében szereplő oroszlánokhoz, jelezve, hogy a lakosság egy része a török kiűzése után e területről származó telepesek leszármazottja. A zöld mező a magyar lakosságra is utalhat, a két figura pedig a johannita rend hazai pártfogóira (akiknek neve az 1193-as adománylevélben is előfordul) Martyrius esztergomi érsekre és Eufrozina királynőre (az említett oklevelet kiadó III. Béla király édesanyjára) utal. Végül a pajzstalp kék mezejének havas hegycsúcsa a Kárpátokra, a kiterjesztett szárnyú aranyos szirti sas pedig a település harmadik etnikai csoportjára, a Bukovinából áttelepített székelyekre hívja fel a figyelmet, jelképezve a címer a község vérzivataros évszázadait, s az ennek során kialakult mai helyzetképet. A falkorona, amelyet elsősorban városi címerekre szoktak helyezni, emlékeztet az egykori magasabb státusra, ugyanis királyi oklevél nevezi 1475-ben mezővárosnak (oppidum) az akkori települést.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bölcske címere
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2000x1769 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn