D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 502434_0012a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Fanny
B e s o r o l á s i   c í m : Fanny
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Ferencz lánya, Fanny
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Medek
U t ó n é v : Tamás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
B e s o r o l á s i   n é v : Réz
U t ó n é v : Andor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-11-17
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2022-01-19
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A sárvár-felsővidéki gróf Széchényi nemzetség arckép-gyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A sárvár-felsővidéki gróf Széchényi nemzetség arckép-gyűjteménye : 1777-1924
S z e r z ő : összeáll. Széchényi Viktor
M e g j e l e n é s : Budapest : Stephaneum Ny., [1924]
T í p u s : fotóalbum
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Széchényi Franciska (1783-1861)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : zeneszerző
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Fanny
Ferencz lánya, Fanny
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Széchényi Franciskát (Fanny) szintén gyakran emlegetik az első zeneszerzőnőként, és hála híres családjának, az ő életéről sokkal többet tudunk. 1783-ban Bécsben született a múzeum- és könyvtáralapító, Széchényi Ferenc, legidősebb lánygyermeke. Kiválóan zongorázott, az 1814-15-ös bécsi kongresszuson összegyűlt előkelő közönség is elismerően nyilatkozott játékáról. Művészi tehetsége rajzban és költészetben szintén megmutatkozott, megfestette például a Széchényi-család életének hétköznapi részleteit, amely albumszerű gyűjteménye a Nagycenki kastélyukban ma is látható. Ezek között találunk olyat is, ahol a családot kamarazenélés közben ábrázolta. Batthyány Miklóshoz ment feleségül, és Pinkafőn (ma Ausztria) telepedtek meg. A településen zárdát épített, ahova meghívta az Irgalmas Nővérek apácarendjét, majd lányiskolát, gyengélkedőt és árvaházat, bölcsödét alapított. A helyi templom kápolnájába ő maga orgonázott, s vezette a kórust, emellett szerzett zongoraműveket, liturgikus éneket, duetteket, kórusműveket. Számos közülük kéziratban maradt meg, de kettő vallásos énekét ki is adták. Fanny élete utolsó éveire zárdába vonult, és apácák között hunyt el 1861 október 10-én."
(Forrás: https://ng.24.hu/kultura/2021/10/10/az-elso-noi-zeneszerzok/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Batthyány Miklósné
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2196x2552 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna