D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : a_katalogus_cimlapjai.jpg
C Í M 
F ő c í m : A katalógus címlapjai
B e s o r o l á s i   c í m : Katalógus címlapjai
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : közreadó
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-11-09
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : katalógus
A   t í p u s   n e v e : nyomtatvány
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Catalogus bibliothecae Hungaricae Francisci com. Széchényi
S z e r z ő : [szerk.] Tibolth Mihály
M e g j e l e n é s : 1799-1807
L e l ő h e l y : https://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/1545624
T í p u s : katalógus
C í m : Catalogus bibliothecae Hungaricae Francisci com. Széchényi
S z e r z ő : [szerk.] Tibolth Mihály
M e g j e l e n é s : Sopronii : typis Siessianis, 1799
L e l ő h e l y : https://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/1545624
T í p u s : katalógus
C í m : Catalogus manuscriptorum Bibliothecae Nationalis Hungaricae Széchényiano-Regnicolaris
M e g j e l e n é s : Sopronii : Siess, 1814-1815
L e l ő h e l y : https://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/1549137
T í p u s : katalógus
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK Törzsgyűjtemény
M e g j e g y z é s : Képanyag: Deák Esztertől
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : katalógus
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : borítólap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtári dokumentum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemzeti könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1799
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 1800
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Sopron
G e o N a m e s I d : 3045190
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A katalógus címlapja
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az 1799-1800-ban nyomtatásban megjelent Catalogus Bibliothecae Hungaricae első három kötete - a kétkötetes betűrendes jegyzék és a szakrendi mutató - első ízben foglalta össze a Magyarországon megjelent nyomtatványok és a magyar nyelvű, illetve magyar vonatkozású külföldi nyomtatványok megközelítő teljességét."
(Forrás: https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2020/11/25/szechenyi_ferenc_a_nemzeti_konyvtar_megalapitoja)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az éremgyűjtemény katalogusának czímképe
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2664x1926 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : A szerzőségi adat forrása: Széchényi Ferencz 1754-1820 / Fraknói Vilmos (Budapest, 1902)
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna