D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : fff5617.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Széchényi Ferenczné emlékalbumának czímképe
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Széchényi Ferenczné emlékalbumának czímképe
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
B e s o r o l á s i   n é v : Szabolcsi
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-11-02
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2007-11-22
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Széchényi Ferencz
S O R O Z A T 
C í m : Magyar történeti életrajzok
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Széchényi Ferencz : 1754-1820
S z e r z ő : Fraknói Vilmos
M e g j e l e n é s : Budapest : Arcanum, [2003]
S o r o z a t : Magyar történeti életrajzok
T í p u s : életrajz
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emlékkönyv
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : albumlap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : díszítőelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Széchényi Ferencné Festetics Julianna (1753-1824)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1816
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Széchényi Ferenczné emlékalbumának czímképe
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ugyanez emlékalbumnak a magyar nyelvű ajánlást tartalmazó díszlapját (332. 1.) az eredeti nagyság kétharmadára kicsinyítve közöljük."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/05400/05481/html/06.htm#footnote-452)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A Széchényiek családi életében uralkodó nemes harmóniának komoly oldalát világosítja meg egy másik emlék, az a díszkötésű album, melyet anyjuknak születésnapja alkalmával 1816-ban nyújtottak át gyermekei, prózai és verses emlék-szerzeményeik gyűjteményével.
A nagy ívrétű kézirat vörös borjúbőrbe kötött, aranykapcsokkal diszített táblájának belső felét Széchényi Ferenczné Festetich Júlia grófnő olajfestésű mellképe foglalja el, melyet aranykeret vesz körül s zöld selyemtakaró fed. A hártyalapok elsején a Festetich grófok czímerével, virágkoszorúval s "Elfelejthetetlen" felirással ellátott áldozati oltár látható, melyen papi ruhába öltöztetett alak égő áldozatot mutat be. A következő három lap arany-, ezüst- és bíbor-betűkkel írt szövege Festetich Júlia grófnő nevét, továbbá latin, magyar és német nyelven az ajánlást tartalmazza; mindhárom lapot finom kivitelű tollrajzban széles keret övezi, felül felhők között a hit, remény és szeretet jelvényeivel. A következő négy lapot hálaimádság foglalja el magyar és német nyelven. Külön lapon vannak a grófné életrajzi adatai összeírva, s ugyane lap alján meg van említve, hogy a rajzokat Hirsch Tamás mérnök, udvari számvevőségi tisztviselő készítette s ugyanő írta a szöveget is. Az album többi lapjait Széchényi Lajos és felesége, Clam-Gallas Lujza grófnő, Batthyány Miklósné Széchényi Francziska grófnő, Zichy Ferdinándné Széchényi Zsófia grófnő, Széchényi Pál és felesége, lady Caroline Meade, Széchényi István, Mesnil Mária és Jozefin bárónők, végül gróf Batthyány Miklós magyar és német versei foglalják el."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/05400/05481/html/06.htm#452)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A gróf Széchényi Ferenczné születésnapjára készült emlékalbum ajánlása
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 380x458 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna