D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : sn05144_hu20.jpg
C Í M 
F ő c í m : Élelmiszer-veszteség és élelmiszer-pazarlás
B e s o r o l á s i   c í m : Élelmiszer-veszteség és élelmiszer-pazarlás
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : megelőzés, újrafelhasználás és újrafeldolgozás
M i n ő s í t ő : alcím
L É T R E H O Z Ó   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : létrehozó
T e s t ü l e t i   n é v : Az Európai Unió Tanácsa
S z é k h e l y : Brüsszel
O r s z á g : Belgium
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-10-13
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2021
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az infografika megjelenésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : infografika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Infografika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Az Európai Unió Tanácsa
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Az Európai Unió Tanácsa
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Forrásmegjelöléssel szabadon felhasználhatók
T É M A 
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Élelmiszerek, táplálkozás
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Élelmiszeripar
T é m a k ö r : Környezetvédelem, természetvédelem
A l t é m a k ö r : Hulladékgazdálkodás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : élelmiszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : veszteség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pazarlás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : újra felhasználható anyag
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : élelmiszer-maradvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2021
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Európai Unió
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Élelmiszer-veszteség és élelmiszer-pazarlás: megelőzés, újrafelhasználás és újrafeldolgozás
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az élelmiszer-veszteség és -pazarlás növeli az élelmiszer-ellátás bizonytalanságával, az alultápláltsággal és a túlzott vízfelhasználással kapcsolatos kockázatokat, miközben az éhezés világszerte nő. Az uniós tagországok elkötelezték magukat az ENSZ azon fenntartható fejlődési célja mellett, amely szerint 2030-ig a felére kell csökkenteni az egy főre jutó élelmiszer-hulladék mennyiségét kiskereskedelmi és fogyasztói szinten, valamint hogy csökkenteni kell a termelési és elosztási láncban keletkező élelmiszer-veszteséget."
(Forrás: https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/food-losses-waste/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Uniós digitális Covid-igazolvány
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2142x7360 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 150 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna