D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szlamka_erzsbet_tanusitas.jpg
C Í M 
F ő c í m : Új trendek a tanúsításban
B e s o r o l á s i   c í m : Új trendek a tanúsításban
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Szlamka
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-06-24
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2022-04-21
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
M e g n e v e z é s : Networkshop 2022
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Szlamka Erzsébet
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Informatika az oktatásban
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Szakképzés
T é m a k ö r : Közgazdaságtan, gazdaság
A l t é m a k ö r : Pénzügy, bankügy
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szakképzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanulás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : számla
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : finanszírozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális technika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2022
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Új trendek a tanúsításban
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Új trendek a tanúsításban Szlamka Erzsébet, szenior szakértő, Digitális Kompetencia Divízió 2022. április 21. Kihívások, amelyek a képzésben való részvételt befolyásolják A képzés költségei   Időbeli korlátok: a munkahelyi és családi kötelezettségek mellett nehéz helyet találni a  képzésnek is.   A motiváció hiánya: az elérhető támogatások és képzések nem elég átláthatók,   az egyén nincs meggyőződve a képzés színvonaláról és munkaerőpiaci  elfogadottságáról, nincs megfelelően az egyénre szabva a képzési terv.  Mi az Egyéni Tanulási Számla? Finanszírozási forma - de bővíthetők a funkciói. A képzési jog és az anyagi háttér a munkavállalóhoz kötődik. Atipikus foglalkoztatás Fragmentált karrierút Egyéni felelősség, választás, "ownership" Motiváció A képzők jobban reagálnak az egyén és a munkaerőpiac igényeire. Nem formális és informális úton szerzett tudás láthatóvá tétele. Az egyéni számlák tipológiája Individual Learning Account - Egyéni Tanulási Számla  Virtuális egyéni számla, amelyen a képzési jogok és az anyagiak felhalmozódnak; a forrást csak akkor használják fel, ha ténylegesen megvalósul a képzés (Pl. francia CPF). Individual Savings Account for Training - Egyéni "spórolási számla"   Pilot szintjén próbálták csak ki (Kanada, USA), de nem eresztett gyökeret; az egyén tanulási célból nem nagyon spórol. A fel nem használt összeg az egyénnél marad (pl. nyugdíj). Training vouchers - Képzési utalvány  Az egyén közvetlen támogatást kap a képzéséhez, általában önerő szükséges. Nincs felhalmozás, nem gyűlik a pénz (Sokszor ezt is ILA-nak hívják.). Az állam, a munkaadók, egyéb partnerek is részt vehetnek. Eddigi tapasztalatok Nemzetközi tapasztalatok Egyesült Királyság (első verzió megbukott, jelenleg sikeres új verzió) Franciaország (Compte Personnel de Formation, 2015 - cégek képzési hozzájárulásából: 500-5000 EUR/év/fő, alacsonyabban képzetteknek 800-8000) Ausztria (Bildungskonto) Szingapúr - Oktatási Takarék Alap (Edu Save Account), Skills Future Kredit (25+ év, 500 USD 2025-ig, 8000 tanfolyam) Canada Training Credit EU Ajánlás (2021. dec.) Hazai tapasztalatok Képzési hitel, Diákhitel Zrt. (18-55 év, 3+ hó) Mikrotanúsítványok A mikrotanúsítvány a rövid ideig tartó tanulási tapasztalatok során szerzett tanulási eredmények igazolására szolgál. Ezeket a tanulási eredményeket átlátható szabványok alapján értékelték Előnyei Hátrányai Legfontosabb szempontjai A mt.-ok és a képesítési rendszer lehetséges interakciói Hazai és nemzetközi tapasztalatok Hazai és nemzetközi tapasztalatok Cedefop Luxemburg MOOC Google, Amazon Szlovénia: Smart Specialisation Strategy Itthon: Tempus Szegedi Egyetem Tanúsítványok digitalizálása Blokklánc technológia 3 forma Előnyei Hátrányai Hazai és nemzetközi tapasztalatok Egyéni Tanulási Számla Köszönöm a figyelmet! Elérhetőség: szlamka.erzsebet@djnkft.hu
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Horváthné Felföldi Helga: Digitalizáció a szakképzésben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 11
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 11
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : Networkshop konferencia 2022
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna