D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : soreny_edina_digkomp.jpg
C Í M 
F ő c í m : A digitáliskompetencia fejlesztés új eszköze
B e s o r o l á s i   c í m : Digitáliskompetencia fejlesztés új eszköze
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : a DigKomp Rendszer
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Sörény
U t ó n é v : Edina
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-06-23
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2021-04-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
M e g n e v e z é s : Networkshop 2021
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Videotorium
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Sörény Edina
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Számítógépes kultúra
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : digitális technika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : keretrendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információs társadalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : informatika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felmérés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fejlesztés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2021
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A digitáliskompetencia fejlesztés új eszköze: a DigKomp Rendszer
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A digitáliskompetencia fejlesztés új eszköze: a DigKomp Rendszer Sörény Edina, projekt szakmai vezető-helyettes NETWORKSHOP 2021.04.06-09. A változás gyorsuló üteme a 2030-as évek munkaköreinek 85%-a ma még nem létezik a ma általános iskolába járó gyermekek 65%-a teljesen új, még nem létező munkakörben fog dolgozni gyakoribb lesz a munkahelyváltoztatás - 15-20 munkahely egy életciklusban a munkakörök "tartalma" gyorsabban változik - 2022-re a jelenlegi munkaerő 54%-ának átképzésre lesz szüksége Változik a munkavégzés formája: 2018: gépi/algoritmizált: 29% - emberi erő: 71% 2022: gépi/algoritmizált: 42% - emberi erő: 58 % http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/chapter-1-the-future-of-jobs-and-skills/#view/fn-1 jrc118711_digcomp4empl_stakeholders_consultation_ws_report_v1.0_in_pubsy_final_v0, 2019 Digitális környezeti kihívások EU szinten: A polgárok 45%-nak nincs vagy nagyon alacsony digitális készséggel rendelkezik A munkaerő 37%-nak nincs vagy csak nagyon alacsony szintű a digitális kompetenciája A munkakörök 90%-nál elvárás bizonyos szintű digitális készség megléte, ami területenként eltérő Zajlik a munkakörök átalakulása és várható néhány eltűnése is A vállalkozások 40%-nál IT szakemberhiány van Technológia környezet gyors változása miatt a digitális készségek hatékony fejlesztéséhez eszközök kifejlesztése szükséges https://pt.slideshare.net/eden_online/european-distance-learning-week-tackling-the-digital-skills-gap-in-the-eu-policies-and-programmes/4 DESI értékek Felmérés Miért van szükség a DigKomp Rendszerre? DESI indexek, Eurostat adatok: A magyar lakosság digitális kompetencia szintje az uniós átlag alatt van jelenleg. Miért fontos a digitális kompetencia fejlesztése? Gazdasági versenyképesség javítása Megfelelő tudással rendelkező munkaerő biztosítása Online közszolgáltatások igénybevételének egyszerűsítése Életminőség javítása a digitális világba való belépéssel A legalább alapszintű, vagy annál magasabb digitális készségekkel rendelkezők aránya az EU 28 tagállamában a 16-74 évesek körében, Európai Bizottság, 2019 A Kormány által kijelölt feladat 1341/2019. (VI. 11.) Korm. határozat: Cél: a digitális kompetenciák fejlesztése érdekében egy egységes digitális kompetencia keretrendszer létrehozása. Ennek érdekében feladat: Digitális Kompetencia Keretrendszer azaz a DigKomp rendszer hosszú távú koncepciójának kidolgozása, benne s szervezeti, intézményi, finanszírozási modellel, továbbá a digitális kompetenciák értékelési és igazolási rendszer kialakításának vizsgálatával. Forrás: GINOP 6.1.2 - "Digitális szakadék csökkentése" c. projekt A DigKomp Rendszer célja, hogy intézményesítse az állampolgárok - aktívak és inaktívak - digitális kompetenciájának fejlesztését, valamint hogy az állampolgárok digitális kompetenciájának fejlesztéséhez és értékeléséhez az eddigieknél hatékonyabb eszközökkel járuljon hozzá. A DigKomp Rendszer egyik kiemelt eleme az Állampolgári Digitáliskompetencia-Keret (ÁDKK) - munkaanyaga elkészült: a fejlesztőknek, képzéstervezőknek szól - állampolgári változat is készül A DigKomp Rendszer további meghatározó elemei: DigKomp Tanulástámogató Platform, és DigKomp Képzési Regiszter - más fejlesztésekkel (ECDL, IKER) való kapcsolódása is akkor válhat konkréttá. A hazai rendszerfejlesztés sajátossága: az ágazati és szakmai digitáliskompetencia-keretek a DigKomp Rendszer részét alkotják - ez nemzetközileg is egyedinek tekinthet A teljes rendszer működésbe állítása 1-2 év múlva tervezhető. Mit tesz lehetővé a DigKomp Rendszer? A digitális kompetencia hiányának azonosítását, fejlesztését: önfejlesztés, gyakorlás - kapcsolat a DigKomp Tanulástámogató Platformmal és a feladatbankkal mérését és értékelését, profil kialakítását/meghatározását: Állampolgári Alap és Állampolgári Plusz, meglétének igazolását - tanúsítvánnyal történő elismerését - DigKomp Tanúsító Pontok bevonása, fejlesztésének ösztönzését, fejlesztésére irányuló képzések összegyűjtését és ajánlását - kapcsolat a DigKomp Képzési Regiszterrel. DigKomp Fejlesztési Központ, a "Gépház": Szakértők Fejlesztők Tanácsadók Működtetők DigKomp Állampolgári Digitális- kompetencia-keret 3. Sztenderdek és Módszertani ajánlások DigKomp Tanulástámogató Platform digkomp.hu Információk, helpdesk Állampolgári e-portfólió Gyakorlótesztek Önálló tanulást támogató források, tutorialok Képzésajánló DigKomp Képzési Regiszter - minőséghitelesített képzések - egyéb regisztrált képzések DigKomp Tanúsítópontok Értékelő, tanúsító pontok és tanácsadás Ágazati digitális- kompetencia- keretek Szakmai digitális- kompetencia- keretek DigKomp Rendszer - működési modellje DigComp-tól a és DigKomp-ig DigComp 2.1 és DigKomp Állampolgári Digitáliskompetencia-keret Adaptáció és Innováció Cél: a digitális kompetencia tartalmának azonosítása és tanulási eredmények leírása. A hazai állampolgári keret (DigKomp ÁDKK) döntő mértékben az uniós referencia, a DigComp 2.1 keret szerkezetét és szintezési alapelveit követi. 5 kompetenciaterület - 21 kompetenciaelem - 8 jártassági szint A hazai fejlesztés hozzáadott elemei: Törekvés az online szolgáltatásokkal kapcsolatos kompetenciaelemek megjelenítésére a gyakorlati példákon keresztül. Hazai környezetben értelmezhető példák készítése: a privát élettérben és a munka világához kapcsolódóan. (Teljes példarendszer létrehozása: minimum 336 példa) Szintdefiníció készítése (168) - minden kompetenciaelemhez, minden jártassági szinten Új dimenziók létrehozása: belső területközi kapcsolódások jelzése. Profilban való gondolkodás - DigKomp Állampolgári Alap és Állampolgári Plusz létrehozása. Az ÁDKK módszertani előkép az ágazati, szakmai keretekhez. DigKomp ÁDKK felépítése DigKomp Állampolgári profilok - tervezet Állampolgári Bázis Állampolgári Plusz Köszönjük a figyelmet! Elérhetőségek: soreny.edina@djnkft.hu
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Horváthné Felföldi Helga: Digitalizáció a szakképzésben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 15
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 15
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : Networkshop konferencia 2021
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna