D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : babocsay_gergely_dig_integracio.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az európai természettudományi gyűjtemények digitális integrációja: határ a csillagos ég
B e s o r o l á s i   c í m : Európai természettudományi gyűjtemények digitális integrációja: határ a csillagos ég
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Babocsay
U t ó n é v : Gergely
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-06-20
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2022-04-21
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
M e g n e v e z é s : Networkshop 2022
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Babocsay Gergely
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Számítógépes kultúra
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : természettudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyűjtemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természetrajz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : múzeumi gyűjtemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális technika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális archívum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2022
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Európa
G e o N a m e s I d : 7729884
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az európai természettudományi gyűjtemények digitális integrációja: határ a csillagos ég
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Az európai természettudományi gyűjtemények digitális integrációja: határ a csillagos ég Babocsay Gergely Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma babocsay.gergely@nhmus.hu Természetrajzi gyűjtemények példányai Kiemelkedő természettudományi múzeumok a világban Natural History Museum London (>80 M) Smithsonian National Museum of Natural History >126M Magyar Természettudományi Múzeum (~11M) Muséum national d'Histoire naturelle, Paris ~70M >200 éves gyűjtemények példányai The species the specimen belongs to. Locality = the place where the specimen was collected Date when the specimen was collected Collector = the person who collected the specimen. Catalogue number of the specimen. The catalogue may contain further data on the specimen: habitat description, circumstances of collection, remarks etc. The tag of a green-barred woodpecker (Colaptes melanochloros) in the vertebrate collection of the Mátra Museum of the HNHM. © Gergely Babocsay The woodpecker is also recorded in the catalogue of birds with further entries. These data have been entered into a digital database to facilitate dissemination and access. A természettudományi múzeumok környezete Az Európai Természettudományi Gyűjtemények Konzorciuma 1996-ban 10 múzeum alapította ma 22 országból 71 intézmény a tagja természettudományi múzeum botanikus kertek kutató intézetek ~ 5000 kutató 1,5 milliárd példány Az ismert fajok/kőzetek 80%-a CETAF székhelye és szervezeti felépítése Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Brüsszel, Belgium Titkárság Ana Casino Executive Director Végrehajtó Bizottság Michelle J. Price Megbízott elnök Gila Kahila Bar-Gal Titkár Thierry Bourgoin Rendes tag Irányító Testület A tagintézmények képviselőiből áll Erik Smets Pénztáros Eva Häffner Rendes tag Babocsay Gergely Rendes tag CETAF-munkacsoportok 11 munkacsoport Digitisation Group Training and e-Learning Group / DEST Collections Group Information Science & Technology Commission (ISTC) Legislation and Regulations Group European Initiatives Advisory Group Earth Science Group European Biodiversity Monitoring Group e-Publishing Working Group Scientific Research Group Communication Group CETAF-projektek European Strategy Forum on Research Infrastructures / Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fóruma 2002-ben alakult az Európai Tanács kezdeményezésére A kutatási infrastruktúrák európai útitervét először 2006-ban adták ki, folyamatosan módosult (2008, 2010, 2018, 2021) Az ESFRI célja Az európai kutatási infrastruktúrák szervezése/tervezése az EU stratégiájával összhangban Kutatói közösségek igényeinek összehangolása, és az erőforrások hatékony kihasználása Szinergiák előmozdítása Nemzeti és európai ESFRI útiterv A hazai KI útiterv 2018-ban készült el Bármely intézmény akkor válhat kutatási infrastruktúrává, ha az európai kutatási infrastruktúra útitervbe felvételt nyer Ennek előfeltétele, hogy felkerüljön a nemzeti KI-útitervbe. Erről a Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Bizottság dönt Tudományterületek és a hazai részvétel energia (5,0) egészség- és élelmiszer-tudomány (16,6) fizikai és műszaki tudományok (16,9) környezet (11,0) DiSSCo itt társadalmi és kulturális innováció (11,4) e-infrastruktúra (4,2) Az európai kutatási infrastruktúrák jelen (2018-as útiterv) állása 41 ESFRI Landmark - olyan infrastruktúra, amely már megvalósult vagy a közvetlenül a megvalósulás előtt áll. 22 ESFRI projekt, amely felkerült az európai RI útitervbe és 10 éven belül meg fog valósulni Az európai természettudományi gyűjteményekből áll össze (ezért distributed vagy hálózatos) 21 ország 130+ intézmény 14 teljes jogú tag 2026-ra válik működő KI-vá. A DiSSCo célja A teljes gyűjteményi anyag digitalizálása A gyűjteményi példányokra vonatkozó adatok összekötése, legyenek azok bármely adatbázisban A példányok és a hozzájuk kapcsolódó adatok digitális elérésének biztosítása egyetlen platformon A DiSSCo célja A múzeumi példányokra épülő kutatások felgyorsítása Az így létre jött "big data" elemzésének lehetővé tétele. A középpontban a "digitális példány" áll, amelyet egy "egyedi tartós azonosító (unique pesistent identifier)" azonosít globálisan: A DiSSCo bejelentkezett a DOI-ba. A digitális vagy kiterjesztett példány Findable, more Accessible, Interoperable and Reusable (FAIR) ~Kereshető, interoperábilis, hozzáférhető, újra felhasználható ICEDIG = "Innovation and consolidation for large scale digitisation of natural heritage" 10 munkacsomag 34 eredmény (deliverable) Assessment and comparison of existing standards and protocols on digitisation, mobilisation of biodiversity / collection data, data management and publication. Linking complementary expertise of information scientists, biodiversity researchers and geoscientists leading to new concepts, technical innovations and products. BiCIKL will provide new methods and workflows for an integrated access to harvesting, liberating, linking, accessing and re-using of sub-article-level data extracted from literature. Egy példa a digitális gyűjteményre alapozott vizsgálatra Hozzáférés a tudomány és a közművelődés számára A digitális példány mindenki számára elérhető lesz a tudomány (beleértve a BIG DATA elemzőket) állami szervek, egészségügy, kataszrófavédelem, rendőrség stb. a múzeumpedagógia a közoktatás Bioinspiráció Köszönöm a figyelmet! Babocsay Gergely; babocsay.gergely@nhmus.hu
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
D o k u m e n t u m   n y e l v e : angol
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Elsholtz Ábel: A természettudomány alapjai
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 25
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 25
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : Networkshop konferencia 2022
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna