D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : varga_makkai_collstok.jpg
C Í M 
F ő c í m : "Ki a fenének kell collstok?"
B e s o r o l á s i   c í m : Ki a fenének kell collstok?
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A digitális szöveg rejtett mértékegységei
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : Emese
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Makkai T.
U t ó n é v : Csilla
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-06-20
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2022-04-21
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
M e g n e v e z é s : Networkshop 2022
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Varga Emese, Makkai T. Csilla
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus magyar irodalom
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Felhasználói szoftverek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Országos Széchényi Könyvtár (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : Móricz Zsigmond (1879-1942)
V I A F I d : 22179627
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : adatvizualizáció
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : családfa
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : digitális dokumentum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2022
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : "Ki a fenének kell collstok?"
A digitális szöveg rejtett mértékegységei
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : "Ki a fenének kell collstok?" A digitális szöveg rejtett mértékegységei Országos Széchényi Könyvtár - Digitális Bölcsészeti Központ Varga Emese: varga.emese@oszk.hu Makkai T. Csilla: makkai.csilla@oszk.hu Móricz-szövegkiadások https://dhupla.hu/collection/ Móricz Zsigmond: Tükör (1914-1917), digitális kiadás Móricz Zsigmond levelezése (1892-1913), 2.0 verzió, digitális kritikai kiadás A kutatócsoport: dr. Cséve Anna Makkai T. Csilla Mihály Eszter Török Sándor Mátyás Varga Emese Vétek Bence Miért vagyunk itt? Adatbázisépítés és filológia? Adatvizualizáció Gráf alapú adatvizualizációk (Móricz-családfa, Móricz kapcsolati háló) Stilometriai elemzés (Móricz életművén) Alapanyag Móricz Zsigmond levelezése (1892-1913) 1526 levél Móricz Zsigmond regényei 29 kötet Hogyan függ össze a nyelv a számolással? a nyelv és a számok - a nyelv statisztikai alapú szerveződése a számolás és az olvasás műveletei nem függetlenek egymástól digitális irodalomtudomány kiindulópontja a szöveg részeinek összeszámlálása gépi támogatás - több és más jellegű adat gyorsított elemzése digitális szövegkiadás - kereshető, lekérdezhető és számszerűsíthető adatok Gráf alapú adatvizualizációk Móricz-családfa Móricz kapcsolati háló a kutatás során folyamatosan bővülő adatok strukturálása eredményeink elérhetővé tétele Gephi hálózatelemző és -ábrázoló szoftver Gráf: egy kapcsolatrendszer ábrázolása könnyebben értelmezhető kutatási eredmények, interaktivitás, kutathatóság, átláthatóság, kereshetőség, esztétikum Kutatási eredmények számokban Kiindulópont: Móricz: 35 Pallagi: 25 Holics: 45 Szklenár: 55 Eredmény: Móricz: 62 Pallagi: 90 Holics: 142 Szklenár: 101 Adatvizualizáció I. Móricz-családfa Adatvizualizáció II. Kapcsolati háló Bővebben dhupla -> kreatív A családfa gráf: https://dhupla.hu/s/dataviz/moricz-csalad/ A kapcsolati háló: https://dhupla.hu/page/kreativ/moricz-kapcsolatihalo Digitális Bölcsészeti Központ -> Móricz-műhely A kutatási folyamatról: https://pim.hu/hu/digitalis-bolcseszeti-kozpont/moricz/rokonok-a-grafon 2. Stilometriai elemzés “Ugye furcsa, hogy az ember számmá lett.” (Móricz Zsigmond: Tükör, X., 1915.) statisztikai alapok, számszerűsített nyelvi jellemzők, távolságmetrikák, a “szerzői ujjlenyomat” szintjén vizsgálható szöveg, szógyakoriság. Előzmények Móricz Zsigmond levelezés: stilometriai elemzés https://dhupla.hu/page/kreativ/moricz-stilometria kevés hasonló kísérlet magyar nyelvű korpuszon Vizsgálatunk Móricz Zsigmond 29 regényének elemzése: időrend, töréspontok. Egyáltalán alkalmas-e erre a stilometria? Környezet R programcsomag, stylo-csomag Klaszteranalízis (paraméterezés) Adatvizualizáció III. Stilometria További célok: konszenzusfa és konszenzusháló készítése a Móricz-korpuszokból egyéb eszközök, módszerek tesztelése Bővebben: Makkai T. Csilla, Varga Emese, Vétek Bence: Egy életmű metszete. Stilometriai vizsgálat Móricz Zsigmond regényein Szépirodalmi Figyelő, 2022/1. Köszönjük a figyelmet!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szűcs Kata Ágnes: Kéziratos források mediális transzformációinak lehetőségei a közgyűjteményekben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 20
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 20
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : Networkshop konferencia 2022
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna