D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szucs_kata_keziratos_forrasok.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kéziratos források mediális transzformációinak lehetőségei a közgyűjteményekben
B e s o r o l á s i   c í m : Kéziratos források mediális transzformációinak lehetőségei a közgyűjteményekben
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Szűcs
U t ó n é v : Kata Ágnes
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : Dr.
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-06-20
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2022-04-21
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
M e g n e v e z é s : Networkshop 2022
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Dr. Szűcs Kata Ágnes
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus magyar irodalom
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Felhasználói szoftverek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kézirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kéziratos levél
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Kiss József (1843-1921)
V I A F I d : 70439856
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : automatizált munka
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felismerés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2022
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kéziratos források mediális transzformációinak lehetőségei a közgyűjteményekben
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Kéziratos források mediális transzformációinak lehetőségei a közgyűjteményekben Dr. Szűcs Kata Ágnes Networkshop 2022 Vázlat Bevezető Kiss József-levelezés a dHUplán HTR Legjobb eredmények, egy kéz (6,94%) Vegyes kézírás-modell (9,9%) a modellépítés különböző módjai Kitekintés, lehetőségek Bevezető Előzmények https://kifu.videotorium.hu/hu/recordings/42399/automatikus-keziras-felismertetes-kiss-jozsef-levelezesen Publikáció Szűcs, Kata Ágnes. "Automatikus kézírás-felismertetés Kiss József levelezésén". In Online térben az online térért : Networkshop 30: országos online konferencia. 2021. április 6-9. Eötvös Loránd Tudományegyetem, 73–80. HUNGARNET Egyesület, 2021. https://doi.org/10.31915/NWS.2021.8. Kiss József-levelezés Mint digitális forráskiadás Mint automatikus kézírásfelismerő modell korpusz Közgyűjteményi pilot Automatikus kézírás-felismertetés Kiss József levelezésén Networkshop, 2021. https://dhupla.hu/text/PKELV.1344_tei https://readcoop.eu/transkribus/ Automatikus kézírás-felismerés (HTR / ATR) Legjobb eredmények, egy kéz Levélíró: Kiss József (1843-1921) Címzett: Bauer Gyula (1862-1940) V. 5936/2 https://resolver.pim.hu/bib/PIM1657514 Model: KEZ17_Kiss József kézírása_5 (6,94%) Dictionary: trainDataLanguageModel Levélíró: Kiss József (1843-1921) Címzett: Tömörkény István (1866-1917) V. 1344 https://resolver.pim.hu/bib/PIM1323649 Vegyes kézírás-modell Kiss József-levelezés Első szakasz - tesztelés, paraméterezés automatikus felosztás validation set 2%, 5%-kal manuális felosztás epochok számát be kell lőni tesztkorpusz első körben nem kell omit gap/unclear funkció tesztelése idegennyelvűek nélkül Pylaia próba Mennyiség: Training Set 484 oldal 6716 sor 29945 szó Legjobb eredmény (base model nélkül): 10.38 % Levélíró: Rosenfeld Bella (1869-1908) Címzett: Kiss József (1843-1921) V. 5239/116 https://resolver.pim.hu/bib/PIM1225955 Második szakasz - finomítás, eredmények A modellépítés különböző technikáinak tesztelése új anyag beéítése alapmodellként új anyag beépítése a korpuszba (Ground ruth) és ebből új modell létrehozása Eredmények Beépítés Alapmodellként vegyes kézírásmodell, basemodellje az első vegyes kézírásmodell basemodel nélkül változata 10,15% vegyes kézírásmodell, basemodellje az első vegyes kézírásmodell, amelynek a basemodellje Kiss József kézírásán tanult 10,05% Összevont Ground Truth nincs basemodel. nincs benne a tesztkorpusz sem 10,34% a basemodel KJ kézírása 6,94%-os modell, tesztkorpusz nélkül 9,92% Beépítés Alapmodellként Levélíró: Majorné Papp Mariska (1888) Címzett: Kiss József (1843-1921) https://resolver.pim.hu/bib/PIM1226432 V. 5239/279 KEZ41_vegyes_3 (10,05%) KEZ41_vegyes_8 (10,15%) Összevont Ground Truth Levélíró: Majorné Papp Mariska (1888) Címzett: Kiss József (1843-1921) https://resolver.pim.hu/bib/PIM1226432 V. 5239/279 vegyes_összevontGT_6 (10,34%) vegyes_összevontGT_9 (9,92%) Gyakorlati használat - https://transkribus.eu/lite/ Nyilvános modellek A kézirat mediális transzformációi Fizikai példány Digitalizált másolat(ok) - TIFF, PNG, JPG Transkribus dokumentum Kétrétegű PDF XML-file Online publikáció (dHUpla) Konklúzió Köszönöm a figyelmet!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szűcs Kata Ágnes, Mihály Eszter: Automatikus kézírás-felismertetés Kiss József levelezésén
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 25
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 25
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : Networkshop konferencia 2022
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna