D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : hol_tartunk_ma_2022.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hol tartunk ma?
B e s o r o l á s i   c í m : Hol tartunk ma?
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Hungarnet közösség új világa
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Ritter
U t ó n é v : Dávid
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-06-17
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2022-04-20
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
M e g n e v e z é s : Networkshop 2022
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Panopto
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Ritter Dávid
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Számítógépes kultúra
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Egyetemi Könyvtár és Levéltár
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : informatika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudományos fejlődés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felsőoktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kutatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közgyűjtemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2022
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Hol tartunk ma? A Hungarnet közösség új világa
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Hol tartunk ma? A Hungarnet közösség új világa Ritter Dávid Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kancellária Informatikai Igazgatóság Agenda Folyamatok a világban Állapotok Magyarországon Alkalmazások, jó gyakorlatok Kihívások, hiányosságok Trendek Az intézmények és az IT vezetők előtt hármas kihívás áll: növekedés digitalizáció hatékonyság felhőtechnológia adatvagyon, adatgazdálkodás, data fabric kiberbiztonság rugalmas alkalmazásfejlesztés döntéstámogatás (MI) hiperautomatizáció AI engineering elosztott intézményi környezet total experience autonóm rendszerek Generatív AI Az intézmények részben az IT szakmai eszközeikre alapozzák közép-és hosszútávú jövőjüket. Az IT alkalmazása részben stratégiai kérdéssé, részben alapvető feltétellé vált. Az innovációk jelentős része IT alapú vagy az IT-hez kapcsolt. Az IT tudás és tapasztalat az intézményi fejlesztés és versenyképesség szempontjából elsőrendű, a lemaradás katasztrofális hatású. Hazai helyzet Magyarország több területen igyekszik államilag követni a trendeket. A Mesterségesintelligencia Koalíció, a DJP, a NAVÜ, a KIFÜ HPC projektje, az OTP/ITM mesterségesintelligencia projekt mind a felzárkózást és az alkalmazást próbálja katalizálni. Az infrastruktúra minősége kielégítő. Formálódik a blockchain alapú végzettség/diploma nyilvántartás kidolgozása. Akár lesz RRF, akár nem, az intézmények és az ágazat plusz forrásokhoz fog jutni ezeken a területeken. Felsőoktatás digitális oktatás, LMS felhőtechnológia döntéstámogatás Infrastruktúra fejlesztés Digitális bölcsészet Kutatás szuper- és cloud computing, MI adatkezelés, adatrepozitóriumok döntéstámogatás digitális kollaboráció Közgyűjtemények szöveges repozitóriumok adatrepozitóriumok tudománymetria digitális bölcsészet Összességében Magyarországon megvannak azok az ágazati és intézményi alapok, amik a fejlődéshez és a pályán maradáshoz nélkülözhetetlenek. Jó gyakorlatok, eredmények Mit kellene még tenni? Alapvető probléma a tájékoztatás és a koordináció hiánya. Milyen lehetőségek nyílnak az együttműködésre? Hogyan lehetne megosztani a tudást? Hogyan lehet közössé tenni a megoldásokat? Hogyan hozhatunk létre sztenderdeket, közös platformokat? Hogyan biztosíthatjuk az interoperabilitást? A legnagyobb dilemma középtávon a tudás megszerzése és a szakembergárda lesz. Hogyan tudunk kilépni az intézményi buborékokból? Hogyan tudunk hatékony együttműködéseket létrehozni és közös tudást építeni? Képesek leszünk-e arra, hogy a talpon maradás érdekében átalakítsuk a működésünket, és valódi szakmai hálózatot hozzunk létre?
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : "Hol tartunk ma?" - 30 éves a Networkshop
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 6
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 6
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : Networkshop konferencia 2022
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna