D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ilacsa_szabina_rda_hu.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az RDA-HU munkacsoport munkájának átalakítása a 3R projekt tükrében
B e s o r o l á s i   c í m : RDA-HU munkacsoport munkájának átalakítása a 3R projekt tükrében
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Ilácsa
U t ó n é v : Szabina
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-06-13
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2022-04-20
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
M e g n e v e z é s : Networkshop 2022
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Ilácsa Szabina
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtárügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtártudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : keretrendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bibliográfia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szabvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katalogizálás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : adat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2022
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az RDA-HU munkacsoport munkájának átalakítása a 3R projekt tükrében
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Az RDA-HU munkacsoport munkájának átalakítása a 3R projekt tükrében Készítette: Ilácsa Szabina, a szerző betegsége miatt előadja: Dancs Szabolcs Networkshop 2022 (2022.04.20.) Az előző részek tartalmából... 3R projekt Eddig egy olyan RDA implementáció létezik, ahol az RDA-ra nem AACR2-ról álltak át A 3R utáni RDA-ra átállások kidolgozása még folyamatban van Mi rögtön a 3R utáni RDA-ra fogunk átállni A felkészülés LRM és MARC 21 fordítás Nemzetközi munkacsoport-tagságaink: RDA Technical Working Group EURIG Editorial Committee EURIG Executive Committee Kísérletek MSZ-RDA megfeleltetés A kísérlet tanulságai Az RDA-ban a szabályok az elem hierarchiájában elszórtan találhatók. Több előkészítésre van szükség MSZ RDA-szerű átírása Katalogizálási szabvány Ha a könyvnek - egyazon műre vonatkozóan - egynél több címe van, az alábbiak szerint kell eldönteni, hogy közülük melyik a főcím: Ha a könyvnek csak egy címoldala van, a könyv (a könyv főrészének) nyelvével és írásrendszerével megegyező nyelvű és írásrendszerű cím a főcím. Ilyen ismérv hiányában, a főcím a tipográfiailag egyértelműen kiemelt cím, ha pedig ilyen megkülönböztetés nincs, akkor a címoldalon elsőként közölt cím a főcím. Bibliográfiai keretrendszer Főcím (20.63.35.20) Feltétel: A cím értéke több mint egy nyelven jelenik meg az információforrásokban. Opció: Rögzítsük a megjelenési formában testet öltött fő kifejezési forma nyelvével vagy írásrendszerével egyező értéket. Opció: Rögzítsük a megjelenési formán elsőként megjelenő nyelven vagy A kísérlet tanulságai írásrendszerrel az értéket. Az RDA nagyban épít a policy-re A kidolgozást nem lehet az RDA felől végigvinni Össze kell gyűjteni a leírni kívánt források adatelemeinek összes létező szabályozandó helyzetét. Az elemzés során első körben külön kéne választani a szabályzatok különböző rétegeit. MSZ-LRM megfeleltetés Az új munkaterv Elemzés Jelenlegi gyakorlat feltérképezése MSZ-LRM megfeleltetés MSZ-RDA megfeleltetés Kimaradó elemek vizsgálata Szabályzatok összevetése Kidolgozás Alkalmazásprofil Megfeleltetés adatcsere-szabványoknak Példatár Teszt A kidolgozott részek folyamatos tesztelése Visszacsatolás a "Kidolgozás" felé I. szakasz elemeinek egymáshoz viszonyított hossza Jelen gyakorlat összegyűjtése Cél: összegyűjteni, hogy mik azok a helyzetek, amit le kell szabályozni Minden információforrás minden elemének összes lehetséges gyakorlatban előfordulható esete Ezekhez konkrét példák a tesztekhez és később a példatárakhoz. Cél: kis gyakorlatibb tapasztalat szerzése az LRM gondolkodásról mielőtt áttérünk az entitásszerkezetre Annak a táblázatos megfeleltetésnek a folytatása, amit korábban bemutattam Entitásszerkezet felrajzolása Összegzés a kimaradó elemekről Cél: annak bemutatása, hogy milyen lehetőségeket nyújt még az RDA Azon elemek kigyűjtése és használatának bemutatása, amelyeket nem feleltelhetők meg a jelenleg használt elemeknek. A szabályok összevetése Cél: annak azonosítása, hogy a jelenlegi szabályaink mennyire megfelelők az RDA-nak Két lépcsőben történik Az MSZ elemkészletét megfeleltetjük az RDA elemkészletének A szabályokat vetjük össze (lásd korábbi dia) II. szakasz: a Kidolgozás III. szakasz: a Teszt A gyakorlatban nem fog annyira elkülönülni a Kidolgozástól. Az Elemzés szakaszban összegyűjtött példákon fog történni Állandó visszacsatolás a munka során Köszönöm a figyelmet!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ilácsa Szabina: Hogyan lesz a háziszabályzatból alkalmazásprofil?
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 27
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 27
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : Networkshop konferencia 2022
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna