D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : fulop_molnar_hoczopan_omp_nws.jpg
C Í M 
F ő c í m : Open Monograph Press e-könyvplatform a Szegedi Tudományegyetemen
B e s o r o l á s i   c í m : Open Monograph Press e-könyvplatform a Szegedi Tudományegyetemen
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Fülöp
U t ó n é v : Tiffany
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Hoczopán
U t ó n é v : Szabolcs
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Molnár
U t ó n é v : Tamás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-06-08
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2022-04-20
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
M e g n e v e z é s : Networkshop 2022
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Fülöp Tiffany, Hoczopán Szabolcs, Molnár Tamás
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Felhasználói szoftverek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtár
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : szabad szoftver
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális könyv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyűjtemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : metaadat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2022
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Open Monograph Press e-könyvplatform a Szegedi Tudományegyetemen
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Open Monograph Press e-könyvplatform a Szegedi Tudományegyetemen Fülöp Tiffany, Hoczopán Szabolcs, Molnár Tamás Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára Előzmények OMP felépítése 1. Tanulmánykötetek Monográfiák Kiadó és Katalógusa Rendszerezés sorozatok kategóriák Szerzőségi szintek sorozatszerkesztők és kötetszerkesztők monográfia szerzői, fejezet/tanulmányszerzők OMP felépítése 2. Metaadatolás OA és fizetős modell OMP kialakítása Teszt-telepítés Alapegység Munkafolyamat megismerése Metaadatok Összes és a kötelezők Kiadáshoz kapcsolódó információk További lépések Fordítás Archívumépítés Fordítás Weblate Mappák OMP mappái PKP Application Web Pluginok Szövegszám Kb.: 1000 db Archívum betöltés Munkafolyamaton keresztül Egy-lépéses bővítménnyel XML sablon betöltéssel Minél több kiadó használja a rendszert, hogy növeljük az egyetem tudományos munkájának láthatóságát. www.ebook.ek.szte.hu Szerkesztői munkafolyamat használtatása. Köszönjük a figyelmet! Kérdések: ojs@bibl.u-szeged.hu
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kilián Zsolt - Margit István: Open Access folyóirat- és könyvkiadás könyvtári támogatása egyetemi környezetben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 8
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 8
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : Networkshop konferencia 2022
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna