D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : hu_b1_252188_0073.jpg
C Í M 
F ő c í m : A katonaterületi parancsnokságok térképvázlata
B e s o r o l á s i   c í m : Katonaterületi parancsnokságok térképvázlata
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Fábián
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2010-03-29
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-05-29
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : térkép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A mi hadseregünk
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A mi hadseregünk
S z e r z ő : Danczer Alfons
M e g j e l e n é s : Budapest : Franklin, 1889
T e c h n i k a : fekete-fehér rajz
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadsereg
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Szakmai térképek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : katonai vezetés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Osztrák-Magyar Monarchia
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A KATONAI TERÜLETI PARANCSNOKSÁGOK.
Ezek a közös hadügyminisztériumnak közvetlenül alárendelt katonai hatóságok és amahhoz közel oly viszonyban állanak, mint nálunk a megyei hatóságok a belügyminisztériumhoz, vagy Ausztriában a helytartóságok és tartományi kormányok a politikai kormányzat központjához. E hasonlatosság még abban is kifejezést talál, hogy pld. a zárai katonaparancsnok egyúttal Dalmatia helytartója és a 15. hadtest parancsnoka Sarajevóban egyszersmind a Bosznia és Herczegovinában fennálló tartományi kormánynak főnöke.
Az utóbb említett két területi hatóságon kívül a monarchiában még 14 hadtestparancsnokság van. Minden ily hadtestnek katonai területe több hadkiegészítő kerületet foglal magában, úgy azonban hogy akár a hadtestek, akár a kiegészítő kerületek határai a megfelelő megyék - vagy Ausztriában a kerületek (Bezirk) - határaival egybeesnek.
E hadtestparancsnokságok székhelyei a következők:
a 2. hadtesté, Alsó-Ausztria, Felső-Ausztria és Salzburg számára, Bécs;
a 3. hadtesté, Stiria, Karinthia, Krajna, Triest, Istria, Görz és Gradiska számára, Graz;
a 8. és 9. hadtesté, Csehország számára, Prága és Josefstadt;
a 10. hadtesté, Morvaország és Szilézia számára, Brünn;
a II. és I. hadtesté, Galiczia és Bukovina számára, Lemberg és Krakó;
a 14. hadtesté, Tirol és Vorarlberg számára, Innsbruck;
a 4., 5., 6., 7., 12. és 13. hadtest a magyar korona országai számára, Budapest, Pozsony, Kassa, Temesvár, Nagy-Szeben és Zágráb. A magyar korona területén levő területi parancsnokságok közigazgatási ügyekben a magyar kormányhoz, illetőleg a horvát-szlavon kormányhoz vannak utalva.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A mi hadseregünk
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A közös hadsereg elhelyezése 1897-ben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1360x1096 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella