D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : loboda_zoltan_digit_kompetenciafejlesztes.jpg
C Í M 
F ő c í m : Digitális kompetencia-fejlesztés nemzetközi és hazai perspektívái
B e s o r o l á s i   c í m : Digitális kompetencia-fejlesztés nemzetközi és hazai perspektívái
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Loboda
U t ó n é v : Zoltán
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-11-22
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2021-04-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
M e g n e v e z é s : Networkshop 2021
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Videotorium
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Loboda Zoltán
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Oktatáspolitika, oktatásügy
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : oktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : keretrendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális technika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2021
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Digitális kompetencia-fejlesztés nemzetközi és hazai perspektívái
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Digitális kompetencia-fejlesztés nemzetközi és hazai perspektívái Loboda Zoltán, Digitális kompetencia divízió 2021.04.09. Digitáliskompetencia fejlesztés nemzetközi és hazai perspektívái 2021.04.09. Keretrendszerek használata Kompetenciakeret - a céges világban régóta ismert eszköz a cég céljainak és a munkavállalók teljesítményének összehangolásához, belső képzésekhez Referenciakeretek használata stratégiai, szabályozási intézményesült eszköz Képzés Értékelés, tanúsítás, igazolás Szakmai konszenzus alapján leírják a releváns kompetencia elemek körét (nem teljes) Szerkezetük: digitáliskompetencia területek, szintek A struktúrába szervezés célja az átláthatóság Közös nyelv kialakítása (+ magyarítás) Tanulás támogatása: útvonal Folyamatos frissítés tárgyai  Többnyire táblázat (mátrix) forma DigComp univerzum Angol digitális készségkeret Québeci keret Osztrák digi.komp Digitáliskompetencia Állampolgári alapkészlet - digitális eszközhasználati készség + bármilyen IKT használatot igénylő munkához szükséges kompetencia elemek Adott szakmai munkakör betöltéséhez szükséges digitális kompetencia összetevők, készségek Egy adott szektorban/ágazatban szükséges digitális kompetencia elemek + IKT készségek DigKomp - Digitális Kompetencia Keretrendszer 1341/2019 (VI.11.) Korm.hat.: szerint a Kormány célja:" hogy a digitális felkészültség és kompetenciák hiánya miatt Magyarországon senki ne szoruljon ki a digitális világból és a digitális gazdaságból, továbbá folyamatosan bővüljön a digitálisan felkészült munkavállalók köre" Profil alapú digitális-kompetencia keretrendszer létrehozása 1341/2019. Korm.hat GINOP 6.1.2.- Digitális szakadék csökkentése projekt Mit tesz lehetővé a DigKomp rendszer? A digitális kompetencia fejlesztését: önfejlesztés, gyakorlás - kapcsolat a Tanulástámogató Platformmal profil mérését és értékelését profilok kialakítását tanúsítvánnyal történő elismerését fejlesztésére irányuló képzések összegyűjtését és ajánlását ÁDKK Amit követtünk: A szerkezet: 5 terület, 21 kompetenciaelem, 8 szint és azok leírása (95%-ban) Amit kritikával kezeltünk, másképp csináltunk, kiegészítettünk: Kevés számú példa sok életszerűtlenséggel Példaterületek az eredetiben: a munka világa=álláskeresés, tanulás, a magyar fejlesztésben: privát élettér és munka világa Sok a 8 szint (ez nem hazai probléma) EU-s szinten nincs értékelési, tanúsítási láb, a DigKomp rendszerben van Online szolgáltatások igénybevétele kapjon súlyt az állampolgári jártasságon belül Szintdefiníciók a példák előtt (168) Példák privát és munka (lásd a digitális kompetencia felosztását: 1. privát élettérben működő, 2. a munka világához kapcsolódó, 3. szakmai tevékenységekhez kapcsolódó, 4. IT profi Belső kapcsolódások jelzése: a keret analitikus jellegű, az életszerű példák komplexek, azaz több területet érinthetnek egyidejűleg. A kapcsolódó elemet a cellák szövegének végén számok jelzik. Ez a "réteg" plusz információ pl. képzőknek. Állampolgári digitáliskompetencia kerete - DIGKOMP ÁDKK Köszönjük a figyelmet Elérhetőségek: loboda.zoltan@djnkft.hu
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Eszenyiné dr. Borbély Mária: Digitális írástudás, digitális kompetenciák a statisztika tükrében
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 12
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 12
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : Networkshop 2021 konferencia
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna