D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : rozsa_david_konyvtar_statisztika.jpg
C Í M 
F ő c í m : A túl nagy számok törvénye
B e s o r o l á s i   c í m : Túl nagy számok törvénye
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A könyvtárak és statisztikájuk
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Rózsa
U t ó n é v : Dávid
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1982-
V I A F I d : 315700753
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-02-21
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2018-07-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Rózsa Dávid
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárhasználat
T é m a k ö r : Matematika, geometria
A l t é m a k ö r : Statisztika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : statisztika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2018
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Győr
G e o N a m e s I d : 3052009
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A túl nagy számok törvénye A könyvtárak és statisztikájuk Rózsa Dávid Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár Előzmények Az első adatfelvételek 1865-től Nyugat-Európában, majd az Egyesült Államokban VI. Nemzetközi Statisztikai Kongresszus (Firenze, 1867) György Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben (1886-1887) Nemzetközi környezet IFLA Library Statistics Manifesto (2010) IFLA Statistics and Evaluation Section ISO 2789:2013 Information and documentation - International library statistics Jogszabályi környezet 2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól Közös fejezetek a kérdőívekben Lehetőségeink Elvárások Kulcsterületek Szolgáltatások Könyvtári programok Könyvtár-statisztikai workshop, 2017. november 14-17. A 2018-as kérdőív Változások: búcsúzók: szolgálandó közönség, referenszkérdések, szép- és szakirodalom életkor szerint frissülők: mobileszközök, folyóiratok hordozó szerint újdonságok: használók életkor szerint, közösségi szolgálat, (repozitóriumok), (kutatástámogatás és kutatási tevékenység), feldolgozás, állományvédelem, akadálymentes használat Egyelőre csak a Könyvtári Intézet honlapján érhető el További teendőink Köszönöm a figyelmet!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rózsa Dávid: Ezredfordulós helyzetkép a magyar szakkönyvtári rendszerről és az országos szakkönyvtárakról
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 16
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2007
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 71 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna