D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : hubay_miklos_feldolgozas.jpg
C Í M 
F ő c í m : A könyvtári feldolgozás új paradigmája
B e s o r o l á s i   c í m : Könyvtári feldolgozás új paradigmája
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Hubay
U t ó n é v : Miklós
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-02-06
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2018-03-06
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció előadásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : KSH Könyvtár
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Hubay Miklós
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Információtudomány általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtári feldolgozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : paradigma
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtártudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bibliográfia
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : adatátvitel
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : azonosítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : összefüggés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2018. március 6.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A könyvtári feldolgozás új paradigmája Hubay Miklós Péter (Petőfi Irodalmi Múzeum) 2018. 03. 06. KÖNYVTÁRTUDOMÁNY 1968 - MARC 1995 - Dublin Core 1998 - FRBR és MARC21 2000 - Dublin Core RDF-ben 2002 - MARCXML 2004 - FRAD 2009 - Nemzetközi Katalogizálási Alapelvek (ICP) 2010 - RDA és FRSAD 2012 - BIBFRAME 2016 - BIBFRAME 2.0 2017 - Könyvtári Referenciamodell (LRM) INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA 1976 - Peter Chen: entitás-kapcsolat modell 1986 - SGML 1992 - World Wide Web 1996 - XML 1997 - RDF (majd az RDFS sémanyelv) 2001 - Tim Berners-Lee: "szemantikus web" 2004 - OWL ontológia-modellező nyelv 2006 - Tim Berners-Lee: "linked data" Mi a baj a MARC-kal? Nehezen birkózik meg az új információhordozókkal Nehézkesen kezeli a bibliográfiai kapcsolatokat A sok nemzeti változat és sajátos intézményi gyakorlat összeolvasztása nehézkes Redundáns adatelemeket tartalmaz Nagy az elgépelés és a duplumok keletkezésének veszélye Elszigeteli a könyvtári világot az informatika más területeitől Nem kompatibilis az FRBR-rel (és az RDA-val) HTTP-alapú azonosítóval kell ellátni a dolgokat! URL: http://www.kevinjwoo.com/wp-content/uploads/2012/12/Screen-Shot-2012-12-11-at-5.13.25-PM.png Egy konkrét állomány neve és pontos helye a világhálón URI: http://bibframe.org/vocab/partOf -> Egy konkrét - kézzelfogható vagy absztrakt - entitás (létező/dolog/erőforrás/...) azonosítása a világon bárminek adható URI -> egy egészen új "iparág" Jelölni kell a kapcsolatok típusát is! Resource Description Framework (RDF) - "minősített", "szemantikus" kapcsolatok (linkek) létrehozása adatok között Honnan juthatunk azonosítókhoz? SZEMANTIKUS ELEMKÉSZLETEK VIAF (Virtual Internet Authority File) személynevek GeoNames földrajzi nevek ID.loc.gov rdaregistry.info szótáras elemek készletei (országok, szerzői-közreműködői funkciók, nyelvek...) Magyar Nemzeti Névtér ... SZÓTÁRAK, ún. ONTOLÓGIÁK (relációk) Dublin Core BIBO FaBiO CitO BIBFRAME 2.0 bibfra.me (rétegelt) LD4L / LD4P bibliotek-o FRBRoo / FRBRer MARCont EDM SKOS MARC21 ... "a nem egységes elnevezések feltevése" A BIBFRAME a Linked Data-alapelveket követő, könyvtári felhasználásra fejlesztett szókészlet, amely az FRBR-ben leírt funkcionális megközelítést alkalmazó bibliográfiai leírások készítéséhez szükséges legfontosabb relációkat tartalmazza. És készítőinek szándéka, reményei szerint le fogja váltani a MARC-ot! és kiegészíthető... A linked data szabályai értelmében bármelyik szókészlet bármelyik relációját beemelhetjük - "bárki mondhat bármit bármiről" Csak a változás állandó... ILYEN VOLT... Katalógusszerver Relációs adatbázis IKR OPAC Példányközpontú feldolgozás ISBD/AACR2 MARC ILYEN LESZ/LETT... Triplestore Gráfadatbázis Felhőszolgáltatás LD alapokon is (is) OPAC FRBR.megközelítés RDA RDF-alapú ontológiák tetszőleges használata (BIBFRAME)
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hubay Miklós: A szemantikus adatpublikáció gyakorlati kérdései - tények és mítoszok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 14
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2007
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 71 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna