D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : andahazi_szeghy_viktor_honvedseg.jpg
C Í M 
F ő c í m : Honvédségi szakkönyvtári gyűjtemények
B e s o r o l á s i   c í m : Honvédségi szakkönyvtári gyűjtemények
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Andaházi Szeghy
U t ó n é v : Viktor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1975-
V I A F I d : 21151431609156302488
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-01-29
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2017-03-21
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció előadásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : KSH Könyvtár
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Andaházi Szeghy Viktor
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Haditechnika
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Egészségügy általában
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Hadtörténeti Könyvtár (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : Haditechnikai Könyvtár (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : szakkönyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudományos könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : honvédség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kutatóintézet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : haditechnika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műszaki tudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egészségügyi intézmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fiókkönyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : orvostudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : különgyűjtemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonai térképészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hadtörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudományos intézmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2017. március 21.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Honvédségi szakkönyvtári gyűjtemények Andaházi Szeghy Viktor HM HIM Hadtörténeti Könyvtár andaszegi.viktor@mail.militaria.hu HM, MH könyvtárak 33 honvédségi könyvtár (13 Budapesten) 18 szakkönyvtár (13) 9 nyilvános könyvtár (4 szakkönyvtár) Többségében nem nyilvános, vagy "korlátozottan nyilvános" könyvtárak 103/2002. (HK 30.) HM utasítás a tudományos információellátás rendjéről - HSZIIR rendszer Munkáltató: parancsnok Fenntartó: adott alakulat, vagy katonai szervezet Jelentős honvédségi szakkönyvtárak MH Logisztikai Központ Kutatás-fejlesztési Tudományos és Szabványosítási Osztály Haditechnikai Könyvtár MH Egészségügyi Központ Védelem-egészségügyi Igazgatóság Védelem Egészségügyi Laboratóriumi Intézet Tudományos Könyvtár MH Geoinformációs Szolgálat Szakkönyvtár HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Könyvtár MH LK Kutatás-fejlesztési Tudományos és Szabványosítási Osztály Haditechnikai Könyvtár 1930-as évek: M. Kir. Honvéd Haditechnikai Intézet - szakkönyvtár 39.000 kötet: haditechnika, műszaki tudományok és határterületeik Orosz, angol, német, olasz, szerb, cseh, lengyel "vállalati könyvtár": 2000 fő célközönség MH LK Kutatás-fejlesztési Tudományos és Szabványosítási Osztály Haditechnikai Könyvtár 2007 óta 5 alárendeltség: a könyvtár 'nincs a helyén" Működési problémák: Létszám 2007.: 1 fő Költözés: 2015. nincs internet, telefon Szolgáltatások: témafigyelés irodalom kutatás Jövőkép: magyar hadiipar fejlesztése MH Egészségügyi Központ VEIG VELI Tudományos Könyvtár 1899. Garnisonhospital No. 16. utóda 1899. "A helyőrségi kórházak egyes helyiségeinek számára, fekvésére, és különleges berendezésére vonatkozó követelmények" 2007: ÁEK létrehozása: MÁV kh. + BM kh. + HIETE Két telephely: Honvéd kh. - MÁV kh. + 5 fiókkönyvtár 40.000 dokumentum egység: védelem egészségügy, orvostudományok 50% idegen nyelvű szakirodalom: angol, német, orosz, francia MH Egészségügyi Központ VEIG VELI Tudományos Könyvtár 2015. konszolidáció: 2+2 fő 2017. 12M Ft (8+4) Szolgáltatások: EISZ, OLIB különgyűjtemények: disszertációk, muzeális 700 olvasó - korlátozottan nyilvános Honvédorvos 1888- MH Geoinformációs Szolgálat Szakkönyvtár 1921. M. Kir. Térképészeti Intézet - Szakkönyvtár, Olasz fasor Térképészeti, földrajzi régikönyv-gyűjtemény 1944-1945. ostrom, majd index-rendelet 1986. saját önálló épület 2007. térképészet +meteorológia +szabályzatkiadó = HM GEOSZ MH Geoinformációs Szolgálat Szakkönyvtár Nem nyilvános "vállalati könyvtár": 300 fő 40.000 dokumentum egység (földrajz, kartográfia, topográfia, geológia, hidrológia, légi fényképezés, térinformatika, meteorológia, tipográfia) Beszerzés: 500.000 Ft szakkönyv + 200.000 Ft folyóirat Jelentős külföldi csere Szolgáltatás: szakirodalom kutatás Problémák: létszám (1 fő), informatikai háttér HM HIM Hadtörténeti Könyvtár Hadtudományi Könyvtár MN Hadtudományi és Dokumentációs Központ Hadtudományi Könyvtár Hadtörténeti Könyvtár 1998- Hadtörténelem országos szakkönyvtára Nyilvános könyvtár 300.000< dokumentum: magyar hadtörténelem magyar és idegen nyelven, haditechnika, hadművészet magyar, német, orosz, angol, francia, olasz A Hadtörténeti Könyvtár legfontosabb gyűjteményei Kézi- és szakkönyv gyűjtemény Időszaki kiadványok Régi könyvek Szabályzat-gyűjtemény Szolgáltatások: Válogatott hadtörténelmi bibliográfia Hadtörténelmi Közlemények ODR EISZ HSZIIR központi szakkönyvtár Helyzetkép EMMI szakfelügyelet: 2015. Problémák: létszám: 5 fő, minőségbiztosítás Nehézkes gazdasági szabályozók Fejleszt(get)ések: Digitalizálás saját forrásból (+MaNDA) I. világháborús adatbázis-portál Közép-magyarországi régió
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Markója Szilárd: 150 éves az Országgyűlési Könyvtár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 15
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2007
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x576 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna