D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : borsszem_janko_1910_238_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Miből lesz a peticzió?
B e s o r o l á s i   c í m : Miből lesz a peticzió?
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Garay
U t ó n é v : Ákos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1866-1952
V I A F I d : 121374969
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Szabó
U t ó n é v : Andrea
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-04-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2015-03-05
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : karikatúra
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Borsszem Jankó
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Borsszem Jankó
S z e r z ő : szerk. Ágai Adolf
M e g j e l e n é s : 43. évf. 25. sz. (1910. június 19.)
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Indigó
M e g j e g y z é s : Dmek 019531
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Humor, vicc
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : gúnyrajz
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1910
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Miből lesz a peticzió?
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "I. Daru Balázs (dölyfös nagykun, Justhos-párti, hazaiért a választásról, ahol legszebb alkotmányos jogát gyakorolta. Szalonnázni akar, keresi, nem leli a kis lajbi-zseben a bicskáját.) Ejnye az áldóját, ezt biz' ott felejtettem Karczugon - valakiben.
I. Választási elnök. - Kire szavaz kend Gazdik Mátyás, edelényi választópolgár?
Gazdik Mátyás (erősen feltekerheti.) Én. az isten éltesse, a nagyságos Winkler doktor úrra szavazok, mert az jó ember és száz koronát adott érte.
A másik párt bizalmi embere (felugrik, nagy felháborodással.) Kérem elnök úr, ez súlyos visszaélés, nyílt lélekvásár, semmiségi ok. Kérem jegyzőkönyvbe venni.
Gazdik Mátyás (csuklandozm.) Én becsületes ember vagyok, azért aztán leszavazok méltóságon Kubik Béla úrra, mert az is fájin ember és az is adott száz koronát.
Választási elnök (itél mint új Salamon.) Dobják ki ezt a részeg disznót!
(Semmit se vesznek jegyzőkönyvbe.)
(Forrás: Borsszem Jankó, 1910. június 19.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Garay Ákos: Alkotmányos élet
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 867x734 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna