D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : hungarian_how_to_spot_fake_news.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hogyan ismerjük fel az álhíreket
B e s o r o l á s i   c í m : Hogyan ismerjük fel az álhíreket
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : How to Spot Fake News
M i n ő s í t ő : eredeti cím
L É T R E H O Z Ó   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : létrehozó
T e s t ü l e t i   n é v : International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
S z é k h e l y : Hága
O r s z á g : Hollandia
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : fordító
B e s o r o l á s i   n é v : Nagy
U t ó n é v : Ádám
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : közreadó
T e s t ü l e t i   n é v : József Attila Megyei és Városi Könyvtár
S z é k h e l y : Tatabánya
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-02-09
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2017-02-01
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az IFLA honlapjára való feltöltés dátuma (angol verzió)
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2017-02-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A József Attila Megyei és Városi Könyvtár honlapjára való feltöltés dátuma (magyar verzió)
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : infografika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Infografika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : József Attila Megyei és Városi Könyvtár
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : József Attila Megyei és Városi Könyvtár
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Információs források
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Média általában
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Hírek, hírszolgáltatás
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Információtudomány általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : ismeretterjesztés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tájékoztatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Hogyan ismerd fel az álhíreket!
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Critical thinking is a key skill in media and information literacy, and the mission of libraries is to educate and advocate its importance.
Kritikus gondolkodás a legfontosabb készség a média és az információs műveltség és a könyvtárak küldetésének célja, hogy oktassák és támogassák annak jelentőségét. (Forrás: http://www.ifla.org/publications/node/11174)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : IFLA
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2250x3000 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer