D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : verespatak0019.jpg
C Í M 
F ő c í m : Detonáta
B e s o r o l á s i   c í m : Detonáta
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Csíky
U t ó n é v : Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1852-1925
V I A F I d : 48694767
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum
S z é k h e l y : Rudabánya
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-05-25
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2016-01-05
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Verespatak és környéke
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Verespatak és környéke
S z e r z ő : Csíky Lajos
M e g j e l e n é s : 1907
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
L e l ő h e l y : Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány Rudabánya
T í p u s : fotóalbum
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Turizmus általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hegység
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Detonáta-hegység
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Románia
G e o N a m e s I d : 798549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Detonáta
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "(Detunáta), nevezetes bazalthegy az Aranyos-melléki hegységben, Alsó-Fehér vármegyében, Abrudbányától K-re 10 km.-nyire; a kárpáti homokkő képezte hegyek gyepes, sima felszinéből itt Bucsum-Sásza felett két bazaltszirt, a Kopasz D. (D. goale, 1181 m.) és a Viritó D. (D. flocosa, 1168 m.) mered föl; a gerincből kiemelkedő sziklataraj óriás rostok vagy összehajlított fahasábok módjára szabályosan egymás mellé sorakozó s ivelten hajló bazaltoszlopokból áll, melyek keresztmetszetben legyezőszerü hajlást mutatnak. A bazalt itt egy ÉÉK-DDNy-i irányu hasadék mentén tört elő s az oszlopok a kitörés folytán keletkeztek. A D. a környék kedvelt kiránduló helye; alatta az Erdélyrészi Kárpátegyesület részére a kincstári adóhivatal menedékházat építtetett, melyet Csató János alispán kezdeményezője nevéről "Csató menedékház"-nak keresztelt el. A D. csucsán szédítő magasságban ugyancsak ez az egyesület messzelátót is emeltetett. A közelben az a hely, hol a magyar király itt létekor megpihent, emlékszoborral van megjelölve. Az ujabb időben a bazalt-oszlopok, a villám gyakori lecsapásai következtében széttöredeztek és e világhirü természeti ritkaságot villámhárítókkal kell megvédelmezni."
(Forrás: http://www.kislexikon.hu/detonata.html)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Csíky Lajos: Detonáta a menházzal
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1637x1042 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : 1907 körül megjelent fotóalbum Verespatakról és a környékbeli tájakról, bányákról.
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna