D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kepes_ujsag_1848_0059.jpg
C Í M 
F ő c í m : Nődivat
B e s o r o l á s i   c í m : Nődivat
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Kühn
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : közreadó
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK EPA
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-10-19
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2014-02-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ba való feltöltés dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Képes újság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Képes újság [Ábrázolt folyóirat]
S z e r z ő : szerk. Werfer Károly
M e g j e l e n é s : 1. évf. 8. sz. (1848. február 19.)
T í p u s : hetilap
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Nők, feminizmus
T é m a k ö r : Életmód, gasztronómia
A l t é m a k ö r : Szépségápolás, divat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : divatruházat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Nődivat
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Parisban jelennen a látogatási öltözék aflacz s bársony kalapból áll, ékítve apró gombocskákkal, melylyek széles fogakra kimetszett kelmére varvák; bársony köpeny paszomány munkával s csipkével szegélyezve, melly a karmány nyitásánál kezdődve , könnyű felöltőt képez s hátul karéj szabású. Alatta skót divatu négyszögeket képező csíkos szoknya atlaczból és bársonyból. Ez egészen uj s igen keresett kelme. A szobaöltözék még most is majd a régi. A vattázott s esetlen bő szoknyákat elhagyták s prémmel vagy csipkével szegett casaveckákat, elől kötény alakú szegélyei ékített selyem felöltő fölött viselnek. Ezen kellemes pongyolához minden esetre csipke fejkötő kívántatik; a csipkék tűlre csigádadon vannak felvarva és félig atlacz, félig bársony szalagokkal beszegve."
(Forrás: Ábrázolt folyóirat, 1848. február 19.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Történeti-vázlat a divatról a lefolyt század alatt XVI-dik Lajos korszaka
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1412x1544 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna