D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kepes_ujsag_1848_0054.jpg
C Í M 
F ő c í m : Uszó színház
B e s o r o l á s i   c í m : Uszó színház
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : közreadó
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK EPA
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-10-19
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2014-02-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ba való feltöltés dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Képes újság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Képes újság [Ábrázolt folyóirat]
S z e r z ő : szerk. Werfer Károly
M e g j e l e n é s : 1. évf. 7. sz. (1848. február 12.)
T í p u s : hetilap
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Hajózás
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : gőzhajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vándorszínház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Amerika
G e o N a m e s I d : 6252001
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Uszó színház
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "az amerikaiak jó lépéssel előbbre haladtak hajóból csináltak vándor színházat, mely jelenleg Éjszakamerikának hajózható folyóit bejárja, hogy a nagyobb városokban azoknak partjain színdarabokat adjanak. Ezen uj nemű szinház a régi "Virginia" postagőzőnyből alakíttatott át mostani czéljára; hossza 90, szélessége 22 és magassága majd 50 láb, a hajógerincz mintegy 56 hüvelyknyi vastag s egészen lapos feneke van. A 10 láb széles bejárás körülbelől a hajó közepe tájába s a 90 lóerejű gép közelébe van készítve. A színpad, előtér s a páholyok a hajó hátuljában, patkó alakra készítvék s igen csinosan és tisztán vannak elszerelve.
A szinpad meglehetősen tág, az előszin négy páholyt foglal magában; utánnok egy sor zártszék s a földszini ülések következnek; s az egész kényelmesen fogadhat be 1200 személyt. Az előtér hossza 36 láb szélesség mellett 42 láb ; az előszin tágassága 27 lábnyi , a színpad 42 láb széles és 45 láb mély, az oldalfalak 16 láb magasak. Színpad mögött két öltöző-szoba találtatik a hölgyek számára , alattok az urak ruhatáraik vannak, ebédlővel és hálószobákkal együtt az egész társaság, a mérnökök s mások számára. A hajó teknőjében egy csinosan elszerelt, 40 láb széles és 36 láb mély terem van, melyben legjutányosabb áron lehet eledeleket s italokat kapni. A szép asztalok márványlapokkal, a nagy tükrök és csinos képek , valamint a villágosságot visszaverő köszörült lámpák a hajó ezen részének igen kellemes tekintetet adnak. Egy nagy drummondféle lámpa az egész intézetet végig ragyogja, megvilágitja az egész körületet s a látogatók lépéseit a múzsák ezen úszó temploma felé vezeti. A hangászkar 9 személyből áll. Az ékitvények az ország legjelesebb művésze Grain ur által festettek, s a társaság derék színészekkel dicsekedhetik, ugy hogy egy uj-yorki lap azon elmés megjegyzést teszi: "Minden úszva látszik haladni.""
(Forrás: Ábrázolt folyóirat, 1848. február 12.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A világ legmagasabb háza
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1760x1122 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna