D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kepes_ujsag_1848_0053a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Emlékezet Tahiti-ra 1843-44
B e s o r o l á s i   c í m : Emlékezet Tahiti-ra 1843-44
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Giraud
U t ó n é v : Sébastien Charles
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1819-1892
V I A F I d : 29801847
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : közreadó
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK EPA
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-10-17
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2014-02-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ba való feltöltés dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Képes újság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Képes újság [Ábrázolt folyóirat]
S z e r z ő : szerk. Werfer Károly
M e g j e l e n é s : 1. évf. 7. sz. (1848. február 12.)
T í p u s : hetilap
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Világtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Pomare (Tahiti-sziget: királyné) (1813-1877)
V I A F I d : 77376964
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Emlékezet Tahiti-ra 1843-44.
Pomaré királynő
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Dupetit-Thouars franczia ellenadmirál a Marquesas szigeteket 1842 évben Frankhon számára elfoglalta, s Tahitiben Moernhout ügytiszt (Consul) a dolgot oda vitte, hogy öt főnök a szigetet Frankhon ótalma alá adta, de Pomaré belhoni királynő, jóllehet tudatlan, durva, de a mellett okos s erélyes hölgy, a nagy művelésű, szerfölött okos s nagyhatalmú Frankhon ellen szegülni bátorkodott, s midőn 1843 a franciák királya sziget védnökének tette magát, ezen eljárást Pomaré királynő erőszakosnak, kicsikartnak nyilatkoztatta s a franczia lobogót levétette.
Dupetit-Thouars , ki kormánya parancsára a védnökséget végrehajtandó volt, Pomarét. az uralkodástól megfosztottnak nyilatkoztatá. Ezáltal Frankhon s Angolország közt meghasonlás történt, minek következésében az elsőnek puszta védnökséggel kellett megelégedni."
(Forrás: Ábrázolt folyóirat, 1848. február 12.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "'Aimata vagy 'Aimatta (Pare, Tahiti, 1813. február 28. - Papeete, Tahiti, 1877. szeptember 17.) tahitiül: 'Aimata Pōmare IV Vahine-o-Punuateraitua, Tahiti királynője, a Pōmare-ház negyedik királya (IV. Pōmare)."
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/IV._P%C5%8Dmare_%CA%BBAimata_tahiti_kir%C3%A1lyn%C5%91)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pomare, Tahiti-sziget királynője
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 943x1134 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna