D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kepes_ujsag_1848_0044.jpg
C Í M 
F ő c í m : Történeti-vázlat a divatról a lefolyt század alatt XVI-dik Lajos korszaka
B e s o r o l á s i   c í m : Történeti-vázlat a divatról a lefolyt század alatt XVI-dik Lajos korszaka
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : közreadó
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK EPA
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-10-17
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2014-02-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ba való feltöltés dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Képes újság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Képes újság [Ábrázolt folyóirat]
S z e r z ő : szerk. Werfer Károly
M e g j e l e n é s : 1. évf. 6. sz. (1848. február 5.)
T í p u s : hetilap
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Férfiak
T é m a k ö r : Életmód, gasztronómia
A l t é m a k ö r : Szépségápolás, divat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : férfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : divat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : öltözködés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1787
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Történeti-vázlat a divatról a lefolyt század alatt XVI-dik Lajos korszaka
7) Az 1787. évi divat. 8) A fiatalság viselete 1787. 9) Az angol és amerikai kalapdivat 1787.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A mostani nemzedék a frakkok viseletét jelenleg csupán a táncztermek köribe szoritá. - XVI-dik Lajos alatt a színek legnagyobb változatossága uralkodott - a legkiáltóbb tarkaság jellemezte a divatöltönyöket 1785 körül. A jelenlegi rokoko divathoz hasonló csikós kelmék választékossága divatozott ugy a férfi mint a nőnem körében, különösen az 1787-dik kellemes nyárszaka idejében. (Lásd a 7-dik sz. a. ábrázolatot.)
A fiatalság a 8-dik sz. alatti alakzat szerinti viseletben látszott leginkább büszkélkedni - daczára annak, hogy tetszős külszínt bizony nem igen kölcsönözhetett.
A háromszegletű kalapok viselete fentartá magát egész 1785-ig,- ezután az angol és amerikai alakzatt jött divatba. (Lásd a 8-dik és 9-dik számú ábrákat.) 1790. felé már a gömbölyű kalapokat kezdék hordani."
(Forrás: Ábrázolt folyóirat, 1848. február 5.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Történeti-vázlat a divatról a lefolyt század alatt XVI-dik Lajos korszaka
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1871x1518 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna