D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ember_0363.jpg
C Í M 
F ő c í m : Vitustáncosok Luxemburgban; a járványtól megszállottakat Szt Villibrod templomába vezetik (XVI. század, Breughel P. rajza után)
B e s o r o l á s i   c í m : Vitustáncosok Luxemburgban; a járványtól megszállottakat Szt Villibrod templomába vezetik (XVI. század, Breughel P. rajza után)
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-03-20
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-06-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai
S z e r z ő : szerk. Alexander Bernát, Lenhossék Mihály
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [1905]
S o r o z a t : A műveltség könyvtára
T í p u s : ismeretterjesztő kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Pszichológia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vitustánc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : idegbetegség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kóros lelkiállapot
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : járvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 16. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Luxemburg
G e o N a m e s I d : 2960316
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : 458. ábra. Vitustáncosok Luxemburgban; a járványtól megszállottakat Szt Villibrod templomába vezetik. (XVI. század. Breughel P. rajza után.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A középkor folyamán, a babona és a vallásos rajongás idejében, midőn a természet erőinek tényleges ismerete helyett az ördögtől s boszorkányoktól való félelem izgatta a naiv néplelkületet, a korszellem különösen alkalmas volt ragályos téveszmék befogadására. Ekkor kezdődött a hisztériának tömegekben való fellépése s ennek kifolyásai, az időnkinti daemonomaniás és vitustáncos járványok, amelyek főleg Németországban, Németalföldön, stb. vonultak végig. így pl. 1574-ben Németországban, Németalföldön s Franciaországban kezüket összefogva, belső ösztöntől hajtva,órákon át tombolva táncoltak - mint egykorú írók feljegyezték - a nők, férfiak és gyermekek nagy csoportjai az utcákon, míg csak a kimerültségből össze nem estek. (l. 458-ik ábrát.) (Forrás: Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Katatoniás helyzetben megmaradó elmebeteg (Moravcsik nyomán)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1373x941 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn