D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyar_grafika_1921_176.jpg
C Í M 
F ő c í m : Thália Műintézet rt.
B e s o r o l á s i   c í m : Thália Műintézet rt.
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Byssz
U t ó n é v : Róbert
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1893-1961
V I A F I d : 121437042
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : MEK Egyesület
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-04-07
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2014-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : nyomtatvány
A   t í p u s   n e v e : dokumentum
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar Grafika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar Grafika
S z e r z ő : [szerk.] Bíró Miklós
M e g j e l e n é s : 2. évf. 7. sz. (1921. szeptember)
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Creative Commons
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ipar- és technikatörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Könyvművészet, tipográfia
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Papíripar és nyomdászat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : nyomtatvány
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : nyomdatechnika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : betűgrafika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : betűszedés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : díszítőelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Thália Műintézet rt.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A THÁLIA MŰINTÉZET RT .
cégjegyét mutatjuk be a sorok között. Rajzolója Byssz ur, mint grafikus rajzoló eddig ismeretlen a szakmai körökben s munkáján is meglátszik, hogy nincs gyakorlata grafikai rajzokban. Betűi és a nyomógép szilhuettszerü rajza egyaránt kezdetlegesek és a cégjegy kompozíciója általáb an szegényes és gyenge. A Thália rt. nyomtatványait nivó tekintetében eddig mindig az elsők közé soroltuk s igy annál nagyobb az ámulásunk, hogy saját reklám nyomtatványát ily ötletszegény kivitelben látjuk. Hisszük, hogy ez nem igen fog megismétlődni, annál kevésbbé, mert merjük remélni, hogy Byssz ur jó ideig nem fog hasonló művekkel szerepelni. Jóakaratulag ajánljuk figyelmébe, hogy a merkantil-grafikához most még nincs készsége. Rajzolóképességét inkább a figurális grafikában gyümölcsöztesse, mert ahhoz ért, arra van képessége és rutinja. A napokban láttuk néhány figurális rajzát, melyeknek finomsága, eredeti ábrázolási m ódja m eglepő, de az ezekkel kapcsolatos szöveg sorai és ezeknek alkalm azása már tulgyenge. Csak előnyére válhat neki is, ha az e sorok között bem utatott cégjegyhez hasonló kivitelű alkotásoktól a jövőben tartózkodik. "
(Forrás: Magyar Grafika, 1921. szeptember)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A nyomda mint a mesterszedő mecenása : Három szinben készült cégjegy 1908-ból
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 942x635 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna