D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 401_496_pix_Oldal_03_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hadipiktor naplója
B e s o r o l á s i   c í m : Hadipiktor naplója
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Czinka Panna hegedül
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Juszkó
U t ó n é v : Béla
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1877-1969
V I A F I d : 20856482
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-07-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 63. évf. 26. sz. (1916. június 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Hangszerek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegedűjáték
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1916. április
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Ikva
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Oroszország
G e o N a m e s I d : 2017370
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Hadipiktor naplója. - Juszkó Béla rajza.
Czinka Panna hegedül
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ilyennek láttalak utoljára, és nem is akarlak többé napvilágnál látni. Vagy akár sohse is lássalak többet. Hanem gondolni sokat gondolok rád. Mikor szeles éjszakákon suhog a nyirfa, és sajgó térdem miatt álmatlanul hentergek vaczkomon, sokszor forgatlak eszemben. Hanem valahogyan átformállak. Elképzelem, hogy megtértél, megbántad a mit tettél. És így éjszakánkint. mikor ezüst pikkelyekkel hinti teli a hold hullámaidat, hát szépen, lágyan ringatod a huszárokat, a kik örökre ott pihennek ágyadban, ott feküsznek lovastól, nyergestől szépen egymás mellett. Lábuk a kengyelben, a kard a csuklójukra szijjazva. Jól esik szegényeknek a sok sanyaruság után a czirógatásod. Halkan csobog a sok kis hullám a nádak tövei körül és egytől-egyig szép meséket susog nekik, mig csak egészen el nem csöndesedik a tájék. Akkor aztán Czinka Panna leereszkedik a holdsugáron, s oda ülve a partra, gömbölyű álla alá támasztja a hegedűt, és húzza nekik a nótát, a hazait a Tisza-partjáról, a régi nagy harczokról sokáig sokáig. A tücsök szép kíséretet cziripel melléje, Rákóczi apánk pedig mosolyogva bólint feléjük mennyei trónusáról."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1916. junius 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Juszkó Béla: Hadi piktor naplója: Ének a csues lóról
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1550x1088 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna