D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : otszaz_0231.jpg
C Í M 
F ő c í m : Louvois marquis (1639-1691)
B e s o r o l á s i   c í m : Louvois marquis (1639-1691)
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Masson
U t ó n é v : Antoine
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1636-1700
V I A F I d : 59353212
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-07-19
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-01-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : könyv
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Ötszáz év története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Ötszáz év története : A felfedezések korától a munka századáig
S z e r z ő : Márki Sándor
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [191?]
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Louvois, François-Michel le Tellier (1639-1691)
V I A F I d : 29542678
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszterelnök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 17. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Louvois marquis (1639-1691).
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az akkori Európát azonban Colbert művénél jobban érdekelte Le Tellier s fia Louvois korszakos alkotása : az állandó hadsereg. Odáig minden tiszt nemes volt ; az ezredes 15-20.000 livret adott ezredéért, a kapitány 8-12.000-et századáért s a többi tiszt is megfizette a maga rangját. Tízesztendős ezredes, tizenötesztendős tábornok nem tartozott a ritkaságok közé. Louvois azonban nem akart szakálltalan tábornokokat és olyan tiszteket, akik mellé dajka kellene. A tisztségeket részben ezentúl is pénzért, de csak érdemeseknek osztogatta, amiben már volt valami demokratikus vonás. 1682-ben Metzben és Tournayban fölállította a hadapródok századait. Az első tisztképző tanfolyamra máris 4000 nemes és nem-nemes fiú jelentkezett, úgy hogy hét más században kellett őket szétosztani. Több századból alkotott egy zászlóaljat (bataillon) vagy svadronyt, két ezredből egy dandárt (brigádot), négyből egy divíziót ; ennek parancsnoka, a maréchal de camp, inkább méltóság volt, mint tisztség. A hadsereg ellátásáról a hadbiztosok gondoskodtak ; a hadgyakorlatokat és a kiképzést a felügyelők (inspecteurs) vezették. A király, mostantól fogva a hadsereg legfőbb ura, 1678-ban rendelte el az egyenruha használatát és menet közben a lépés-tartást. A gyalogosok egy része muskatéros (mousquetaires), a másik dsidás (piquiers) volt. Századonkint eleinte csak négy embert láttak el gránáttal (grenade) és kovás puskával, mely a kanócos puskát (muskatélyt) csak 1703-ban szorította ki. Louvois nemzeti színezetet adott a hadseregnek ; 1674 óta ugyanis a nemesektől megkívánta, hogy hadkötelezettségüknek személyesen tegyenek eleget, vagyis visszatért a népfölkelés középkori szokására, VII. Károly bűvös vadászainak (francs-archers) eszméjére. ... "
(Forrás: https://mek.oszk.hu/13600/13664/pdf/13664_1.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : XIV. Lajos muskatéros katonái
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 717x893 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna