D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0593_0712_pix_Oldal_36_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A készülő Kossuth-szobor mellékalakjai
B e s o r o l á s i   c í m : Készülő Kossuth-szobor mellékalakjai
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az 1848-as minisztérium
M i n ő s í t ő : eredeti cím
E g y é b   c í m : Batthyány, Szemere, Deák, Mészáros
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Balogh
U t ó n é v : Rudolf
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1879-1944
V I A F I d : 7678311
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Horvay
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1874-1944
V I A F I d : 236165461
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-11-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 58. évf. 33. sz. (1911. augusztus 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szobrász
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Batthyány Lajos (1807-1849)
V I A F I d : 41848955
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Szemere Bertalan (1812-1869)
V I A F I d : 64808610
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Deák Ferenc (1803-1876)
V I A F I d : 59138950
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Mészáros Lázár (1796-1858)
V I A F I d : 30341313
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : minisztérium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1848
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A készülő Kossuth-szobor mellékalakjai: Az 1848-as minisztérium. - Balogh Rudolf fölvételei.
Batthyány, Szemere, Deák, Mészáros.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A parlament palotájának a kapuja előtt tizennégy méter magasságból fogja ez az arcz figyelmeztetni a magyart a haza iránti tiszteletre és szeretetre. Magának Kossuth alakjának a posztamense mellé kerül jobbról és balról a két csoport, a melyekben ott állanak Kossuthnak nagy kortársai, a kiknek egy volt a gondolatuk az övével, a kiknek együtt dobogott a szivük az ő szivével. Az első felelős magyar minisztérium tagjai ők. Mindannyiuk korhű ruhát visel és mindeniknek az arczán ott tükröződik a lángoló hazaszeretet és a kétségbeesés sötét borúja a haza sorsa iránt. A jobboldali csoportban Esterházy, Klauzál, Eötvös és Széchenyi a baloldaliban pedig Batthyány, Szemere, Deák és Mészáros állanak."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1911. augusztus 13.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Balogh Rudolf, Horvay János: A készülő Kossuth-szobor mellékalakjai: Az 1848-as minisztérium: Herczeg Esterházy, Klauzál, Eötvös, Széchenyi
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2571x1922 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna