D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 117.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/069000/069089/117_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : A kormányzó arcképe
B e s o r o l á s i   c í m : Kormányzó arcképe
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kormányzói 20 éves évforduló
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Légrády
U t ó n é v : Sándor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1906-1987
V I A F I d : 121532789
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Márton
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1884-1940
V I A F I d : 136465739
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-24
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1940
S o r o z a t : 1940. Kormányzói 20 éves évforduló
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1919-1945
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kormányzó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Horthy Miklós (1868-1957)
V I A F I d : 61123
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1940-194
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1940. KORMÁNYZÓI 20 ÉVES ÉVFORDULÓ
Horthy Miklós (1868-1957)
Mélyny. IX-Vj. 12:12 1/2 F. fog.
T.: Légrády Sándor és Márton Ferenc
F 1940. márc. 1.-1941. jún. 30.
P 900
660 627 10 f A kormányzó arcképe 30,- 10,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Vitéz Nagybányai Horthy Miklós magyar ellentengernagy, Magyarország kormányzója. Köznenesi családból származott. Középiskolai tanulmányait a debreceni református kollégiumban és a soproni Lenau Intézetben folytatta. 1882-86 között végezte el a fiumei haditengerészeti akadémiát. 1890-töl sorhajózászlósként az Osztrák-Magyar-Monarchia konstantinápolyi állomáshajón, a Turuson, majd 1891-töl 1909-ig különböző hajókon szolgált. 1909-14 között I. Ferenc József szárnysegédje, 1914-18 között a Habsburg, a Novara majd a Prinz Eugen csatahajó parancsnoka. 1918-ban leverte a cattaro-i matrózfelkelést, majd a Monarchia haditengerészetének parancsnoka és ellentengernagya lett. A magyar Tanácsköztársaság létrejötte után Szegedre ment, ahol 1919. május 30-án a szegedi ellenforradalmi kormány hadügyminisztere, majd 1919. július 13-tól az általa szervezett Nemzeti Hadsereg fővezére lett. 1919 novemberben bevonult Budapestre és 1920. március 1-én kormányzóvá választották. Kormányzósága idején, 1921-ben meghiúsultak IV. Károly Habsburg trónörökös trónralépését célzó puccskísérletei. Megkezdődött a fehérterror felszámolása és Bethlen István (1874-1946) miniszterelnöksége idején - 1921-31 között - megindult a konszolidációs folyamat. Külpolitikája a trianoni békeszerződés revíziójára, az ország területi integritásának visszaállítására irányult. Ennek érdekében Németországhoz és Olaszországhoz közeledett. A tengelyhatalmak szövetségeseként 1941. június 27-én Magyarország belépett a II. világháborúba. A háború menetében bekövetkezett fordulat hatására az angolszász hatalmaknál próbált biztosítékot szerezni a háborúból való kilépés érdekében. Kállay Miklós (1887-1967) kormánya un. hintapolitikájának következményeként 1944. március 19-én bekövetkezett Magyarország német megszállása. 1944 októberben Moszkvában fegyverszüneti megállapodást kötöttek, Horthy bejelentette a háborúból való kilépést, amelyet az október 15-i nyilas puccs meghiúsított. Szálasi Ferencet (1897-1946) nevezte ki miniszterelnöknek és ő maga lemondott kormányzói tisztéről. Lemondása után 1944 októbertől 1945 májusig a bajorországi Hirschberg kastélyban tartották házi őrizetben családjával együtt. A II. világháború befejezése után amerikai fogságba került, a nürnbergi Nemzetközi Katonai Törvényszék tanúként hallgatta ki a nürnbergi perben. Miután a jugoszláviai és a Rákosi-féle kiadatási kérelmet megtagadták az amerikai, a brit és a szovjet hatóságok, 1948-tól haláláig a portugáliai Estorilban élt emigrációban. Hamvait 1992-ben hazahozták és születési helyén -Kenderesen - a családi sírboltban helyezték örök nyugalomba. (Larousse 1992.2k.142 O., MNL.9k.625 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Február) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Légrády Sándor, Márton Ferenc: Horthy Miklós
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 879x630 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn