D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_280_pix_Oldal_35_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Andrássy Aladár
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Andrássy Aladár
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-01-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 50. évf. 15. sz. (1903. április 12.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Egészségügy általában
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : derékkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Andrássy Aladár (1827-1903)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : földbirtokos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : honvéd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : önkéntes szervezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mentőszolgálat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Andrássy Aladár
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gróf Andrássy Aladár Budapesten született 1827 február 16-ikán. Jó magyar nevelésben részesült; a gimnáziumot és a jogot magánúton végezte. Tanulmányai befejezése idejében ütött ki a szabadságharcz s ő ép úgy, mint bátyjai, beállt a magyar hadseregbe. Az erdélyi seregben szolgált s Bem tábornok szárnysegéde volt Több csatában kitüntette magát; Bem a csatamezőn nevezte ki őrnagygyá. A világosi fegyverletétel után külföldre menekült s csak az általános amnesztia kihirdetésekor tért vissza a hazába. 1862-ben megnősült, báró Wenckheim Viktor leányát, Leontin bárónőt vette nőül. A kiegyezés előtti időben főleg gazdálkodással foglalkozott különösen a lótenyésztés terén szerzett hírnevet A kiegyezés után mint Zemplén, majd mint Gömör vármegye főispánja vett tevékeny részt az új lendületnek indult magyar közéletben. 1870-ben a fővárosba költözött. Igazgatósági elnöke volt a magyar általános hitelbanknak, a budapest-pécsi és az első magyar-gácsországi vasúttársaságoknak, a felső-bodrogi vízszabályozó társulatnak s a tiszavölgyi társulatnak. Az országos magyar gazdasági egyesületnek alelnöke volt.
Kiváló érdemeket szerzett a budapesti önkéntes mentő-egyesület körüli munkásságával. E közhasznú és a főváros életében immár nagy fontosságra jutott egyesület nagyrészben neki köszönheti 1887-ben történt alapítását és azóta végbement folytonos fejlődését.
Érdemeit több nagy kitüntetéssel ismerte el a király is, 1873-ban a Lipót-rend középkeresztesévé. 1886-ban valóságos belső titkos tanácsossá, a millennium évében pedig az aranygyapjas- rend lovagjává nevezte ki. Mint magyar kir. főkamarásmester, az ország zászlós urai közé tartozott.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1903. április 12.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Andrássy Aladár, az önkéntes mentő-egyesület elnöke
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1449x1849 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna