D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 753_852_pix_Page_27_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Király háza Budapesten, a Ferencziek-teréről felől nézve
B e s o r o l á s i   c í m : Király háza Budapesten, a Ferencziek-teréről felől nézve
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Erdélyi
U t ó n é v : Mór
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1866-1934
V I A F I d : 296144927
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 50. sz. (1901. deczember 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. 5. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Pest-Belváros
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1901
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Király háza Budapesten, a Ferencziek-teréről felől nézve.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az a hatalmas arányú új palota, mely főhomlokzatával a Kigyó-térre néz, s melyet a fővárosi nép általában "király házá"-nak nevez, egyenesen a király akaratából épült, azon czélzattal, hogy Budapest - mint képünk is mutatja - valóban el is éri, mert a ház gyönyörű, és a fővárosnak azt a pontját, a melyen áll, s a mely melynek nemsokára az eddigi "Kigyó-tér" helyett "Király-tér" lesz a neve, - valósággal a főváros pompás központjává teszi. Ha majd a jövő évre megnyílik az új bid, ha a hatalmas Kerepesi-útat és Kossuth-Lajos-utczát e hidon át villamos sinpár fogja összekötni a budai részekkel, ha ez óriási útvonalon a közlekedők ezrei fognak föl és alá hullámzani: akkor fog teljes pompájában érvényesülni a Király-tér palotája, a fővárosnak ez egyik nevezetes látványossága, a király háza.
Megalkotása nem volt könnyű, sőt tekintettel sok bonyolult körülményre, nagyon nehéznek is látszott. Az építészek azonban, Korb Flóris és Giergl Kálmán, - budapesti származású magyar ember mind a kettő, - kitűnően oldották meg feladatukat.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. deczember 15.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Királyi Bérpalota a Kígyó-téren
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erdélyi: A Király háza Budapesten, a Kígyó-tér felől nézve
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1122x908 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna