D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : jun1_02.jpg
C Í M 
F ő c í m : Boldog Hedvig szentté avatása
B e s o r o l á s i   c í m : Boldog Hedvig szentté avatása
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Prokop
U t ó n é v : Péter
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1919-2003
V I A F I d : 21412583
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Svindt
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1950-
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-09
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1997
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Hedvig (Lengyelország: királynő), Szent (1374-1399)
V I A F I d : 268484049
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1997-1998
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1997. BOLDOG HEDVIG SZENTTÉ AVATÁSA
Nagy Lajos király lányának szentté avatása alkalmából.
50-es ívekben nyomva.
Ofszetny. 12 F. fog.
T.: Svindt Ferenc (keret), Prokop P. (1919-2004) festménye
Á 1997. jún. 6.-1998. dec. 31.
P 250 000 fog.
4413 4461 90 Ft Szt. Hedvig (1373-1399) 300,- 150,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szent Hedvig lengyel királynő, ur. 1384-1399. Nagy Lajos magyar király és Erzsébet harmadik leánya. Atyja 1378 júniusában Lipót osztrák herceg fiának, Vilmosnak jegyezte el Hedviget. A házasság 1386-ban valósult volna meg 1385-ban apja Erzsébetet jelölte a magyar trónra. Erzsébet királyné - anyja - Hedviget és Vilmost ajánlotta a lengyeleknek uralkodóul. A lengyelek azonban maguk akartak királynéjuknak férjet választani. Erzsébet 1385-ben elküldte leányát Krakkóba, ahol a lengyelek nagy örömmel fogadták és 1385. október 15-én meg is koronázták. A lengyel rendek kívánságára Jagelló litván fejedelem lett a vőlegény, aki 1386. február 15-én felvette a kereszténységet és az Ulászló vagy Wladyslaw nevet, és három napra rá, megtartotta menyegzőjét Hedviggel. 1397-ben Hedvig Prágában kollégiumot alapított litván teológusoknak, és az ő közbenjárására IX. Bonifác pápa (1389-1404) 1399.január 11-én engedélyezte a krakkói egyetemen a teológiai fakultás megnyitását. Gyakran látogatta a kórházakat és ápolta a betegeket. A lengyelek - halála után - "boldog" előnévvel tisztelték meg Hedviget, és boldoggá avatását már a XV. század elejétől szorgalmazták. Mint a Jagelló-család ősanyját. II. János Pál pápa 1997. június 8-án Krakkóban avatta szentté. (Révai N1.9k.653 o., MNL.9k.322 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Június) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hedvig lengyel királynő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 769x1185 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn