D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 277_376_pix_Oldal_18_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Párisi jótékonysági bazár égése
B e s o r o l á s i   c í m : Párisi jótékonysági bazár égése
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A bazár romjai a tűz után
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 20. sz. (1897. május 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : katasztrófa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tűz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tűzeset
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : romos építmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Párizs
G e o N a m e s I d : 2988507
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1897. május 4.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Párisi jótékonysági bazár égése
A bazár romjai a tűz után
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Alig hangzott el az első kiáltás, nyomban magasra csapott föl a láng, mely a ponyvafödelen oly szörnyű gyorsasággal futott végig, hogy 5 perez múlva az egész tető lobogva égett. Mintegy 1200 ember, különösen tömérdek nő hemzsegett a sátorban. A tűz láttára kétségbeesett rémület szállta meg a sokaságot s ordítva, jajgatva, törve, zúzva, gázolva rohant mindenki az ajtó felé. Iszonyúan növelte a riadalmat és tolongást az, hogy a tetőről leszakadozó égő ponyvadarabok aláhullván, itt is, ott is meggyújtották nemcsak a bódék vászon- és papir-falait, hanem a nők ruháját is. Egetrázó volt a sikoltozás, és a menekülés csak nagyon lassan történhetett, mert csupán az egyik ajtó volt nyitva a másikat szerencsétlenségre nyomásával bezárta a tolongó tömeg, mely ott egész halom menekülőt taposott lábai alá. A ki meg nem égett, az úgy fúlt meg, vagy tipródott agyon a rá gázolok alatt.
A tűzoltók hamar megjelentek a vész helyén, de mégis későn érkeztek, mert mire oda juthattak, a sátornak csak a megszenesült gerendái állottak a deszka-, lécz-, vászon- és papirrészek már porrá égtek s maguk alá temették a közel másfélszáz szerencsétlen áldozatot.
A mentés alig volt lehető. Legtöbb embert, mintegy százat mentett meg két szakács, Gomery és Vaudier, kik a bazár telkét szegélyező egyik háznak, a hotel du Palais-nak a bazár felé néző egyetlen földszinti ablakából hat keresztvasat nagy erőlködéssel kifeszítvén, a bazár mögötti szabad térre szorult menekülőket kéznél fogva felhúzgálták és biztosságba helyezték. De munkájukat csak lassan végezhették, mert az ablaknyíláson egyszerre csak egy embert bújtathattak át, holott a pokoli hőségből mindenki azonnal iparkodott volna szabadulni.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. május 16.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Párisi jótékonysági bazár égése: Hotel du Palais ablaka, melyen át a mentés történt
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Párisi jótékonysági bazár égése: A bazár elárusító helyei
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1086x693 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna