D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 273_388_pix_Oldal_22_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ünnepi hét
B e s o r o l á s i   c í m : Ünnepi hét
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Erdélyi
U t ó n é v : Mór
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1866-1934
V I A F I d : 296144927
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 43. évf. 20. sz. (1896. május 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ünnep
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : társadalmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Stefánia (Belgium: királyi hercegnő) (1864-1945)
V I A F I d : 73479911
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Stefánia özvegy trónörökösné látogatása a "Fehér kereszt" egyletben
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A főherczegasszony, aki most a szegények és szerencsétlenek gyámolításában leli örömét, az ezredévi ünnepélyek alatt meglátogatta a Fehér- Kereszt-Egyesület lelenczházát, melynek a főherczegnő alapítása óta védnöke. Ez a jótékony egyesület, mely a társadalom legelhagya-tottabb nyomorultjainak, az elzüllött leányoknak és gyermekeiknek nyújt menedék-helyet, évről-évre mind több szerencsétlen teremtés szemeiből törüli ki a könyet és mind több apátlan gyermeket ment meg a társadalomnak. Az egyesület mozsár-utczai házában mintaszerű otthona van a lebetegedőknek és a dajkálásra szoruló kisdedeknek, a kiket különben az egyesület falusi telepein ápolnak. Stefánia főherczegnő látogatása alkalmával összegyűltek az egyesületnek összes ápoltjai s rendkívül megindító volt látni, mikor a szegény asszonyok a jószívű főherczegnő körül sereglettek s összevisszacsókolták a kezét, hol a ruhája szegélyét. Az idillikus jelenet sok nézőnek könyet fakasztott a szemében. Mint Szent Erzsébet, olyaténképen tűnt föl előttünk a főherczegasszony nemes alakja a boldog anyák és gyermekek között." (Forrás: Vasárnapi Ujság 43. évf. 20. sz. (1896. május 17.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Stefánia főherczegnő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1540x1083 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet