D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ady_e_a_fol_fol_dobott_ko.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ady Endre: A föl-föl dobott kő
B e s o r o l á s i   c í m : Ady Endre: A föl-föl dobott kő
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Magyar
U t ó n é v : Hanna
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-05-11
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-05-12
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Hanna
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus magyar irodalom
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Műelemzés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Ady Endre (1877-1919)
V I A F I d : 56604836
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : szimbolizmus
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : vers
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : műelemzés
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1909
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Ady Endre A föl-föl dobott kö A vers szerkezete 5.versszak 1.versszak 3.versszak A vers keletkezése A vers témája A cím értelmezése Verselemzés 1909 17. század francia filozófus Öntudatos művész vitája saját magával: Érdemes-e a megvetésekkel, akadályokkal teli hazába visszatérni? I.rész:1-3.versszak E/3 személyű Távolságtartás személye és téma között Hűvös tárgyilagosság Kedves megszólítás: meghitt bensőséges hangulat "Újra" nyomatékosítás A költő mindig hazaszerető marad Párizsba menekült... Lírai én vágyik a kicsapongó nagyvilági életre A költő sivárnak érzi a magyar irodalmi életet A nemzeti öntudat mindig újra fellángol. Megváltozik a cselekvő személye A cselekvő maga a népvezér költő, aki mindig hazaszerető marad A megszólított a haza A szerelem a "nagy harag' a nép bizalmatlanságából fakad, de nem tudja elnyomni a "magyar vágyakat" Spinoza emberi szabadság szabad akarat hiánya Címadó metafora: szükségszerűség, determináltság, végleges helyhez kötés A vers stílusa Két régi stílus népköltészet világa: mesebeli vándorlegény középkori irodalom és a Biblia világa->élet mulandósága, egyéni célok, vágyok helyett: közösség érdekei II.rész:4-6.versszak E/1 személyű váratlan váltás Bizonytalanságot, távolságtartást felváltja a meginghatatlan hűség Versszakokra bontva: 2. versszak A nagyvilági életből hazatér vállalja magyarságát Por: haza jelképe, biblia utalás, paradox 4.versszak Költő hitvallás Formailag az elsőhöz hasonlít Durvább tartalom-->feszültség Csak bírálattal, kritikával segíthet a lírai alany a magyarságon 6. versszak Összefoglalja és megerősíti az identitástudatot "jaj" költő felkiált, a társadalom kiveti nem bízik benne Hazájának él Utolsó rövid sor-->visszahulló kő A vers mondanivalója A hűség költeménye A hulló kő maga Ady A költő végre döntésre jut szigorú, morális parancs a hazatérésre szigorú fizikai törvények a hulló kőre A kőnek nincs szabad akarata Hazaszeretet, hűség Szózat erkölcsi parancsa Hazájához sorsszerű kötődésének egyik legszebb költeménye ez a vers modern ember alapos meggondolás ugyanazon Tartalom és forma egysége a versben Kettős ritmus, szimultán verselés Ütemhangsúlyos verselés Időmértékes verselés
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sz. Orsolya: Ady Endre: Őrizem a szemed
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 21
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 22
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna