D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 801_922_pix_Oldal_17_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bombarnac Klaudius
B e s o r o l á s i   c í m : Bombarnac Klaudius
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Caterna úr Coquelin egyik monológját adta elő
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Benett
U t ó n é v : Léon
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1839-1916
V I A F I d : 64001660
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 50. sz. (1893. deczember 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus világirodalom
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Verne, Jules (1828-1905)
V I A F I d : 76323989
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1892
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Bombarnac Klaudius
Caterna úr Coquelin egyik monológját adta elő
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Vonatunk mindinkább kezd egy mozgó kis városhoz hasonlítani. Most már kaszinója is van, mely pedig nem más, mint az étkező kocsi, a hol e pillanatban mindnyájan együtt vagyunk, így történt, hogy a Turkesztán keleti részén, négyszáz kilométernyire a Pamir fensíktól, a Grand-Transaziatik egyik szalonjában elköltött ebéd után az ifjabbik Coquelin legsikerültebb monológjai egyikét adta elő Caterna úr, franczia színész, a ki a jövő évre a shangaii nagy színházhoz volt szerződtetve. ...'"
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. deczember 10.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Benett, Léon: Bombarnac Klaudius : A vonat Karakumon, a "fekete sivatag"-on robog végig
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Benett, Léon: Bombarnac Klaudius : Popov mosolyog
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Benett, Léon: Bombarnac Klaudius : A báró kijött az étkező-kocsiból
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Benett, Léon: Bombarnac Klaudius : Szakadatlan sora a faluknak
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Benett, Léon: Bombarnac Klaudius : A régi Taskend utczái
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 638x952 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna