D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 397_500_pix_Oldal_16_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az első hadtest' rohama Budavár fehérvári kapujára, s a mellette levő résre
B e s o r o l á s i   c í m : Első hadtest' rohama Budavár fehérvári kapujára, s a mellette levő résre
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 1849 évi május 21dik napján reggeli 4-6 óra között
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Than
U t ó n é v : Mór
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1828-1899
V I A F I d : 96322915
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 26. sz. (1893. június 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : királyi palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hadtest
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ostrom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. Vár
G e o N a m e s I d : 3043197
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1849. május 21.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az első hadtest' rohama Budavár fehérvári kapujára, s a mellette levő résre - 1849 évi május 21dik napján reggeli 4-6 óra között
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A kép rajzolója Apáti Than Mór, ma is élő jeles festőművészünk.
A kép, mint aláírása is mutatja, a nyugoti, vagyis Krisztina-városi oldalról ábrázolja a várat és az ostromlás jeleneteit. A kép közepét elfoglaló "rondella" (körönd) mellett 4 létra volt a falakhoz támasztva, azokon nyomult föl az ostromlók egy része, kiket a védők gyilkos puskatüzén kivül még négy ágyú is fenyegetett, melyek a rondella párkányán zsáktorlaszszal voltak körülbástyázva. A rondella melletti jobboldali résre 26-dik zászlóaljbeli honvédek és a Dom Miguel ezredbeli honvéd gyalogosok rohantak, együvé vegyülve Inkey Kázmér vezérlete alatt, kit a kép jobboldali részén a füstfelhőből fölemelt karddal kimagasló s az utána rohanókat buzdító alak ábrázol. Az alak fölött látszó legmagasabb épület a Teleki-féle ház. A kép baloldalán a második létra alatt a Fehérvárikapu, attól jobbra pedig az a kazamáta-ablak látszik, mely mögött ugyancsak Czuczor Gergely költőnk volt hadi foglyul elzárva. A rondella párkányán az osztrákok már futásnak eredtek, látván, hogy az ostromlók meggátolhatlanul benyomulnak a közeli réseken, sőt már a diadalmas nemzeti lobogó is ott leng a hirtelenében elfoglalt ágyúk fölött. A Fehérvári-kapu alatti csoport külső szélén egy tiszt látható, a ki maga is puskát ragadt kezébe, hogy a védőkre tüzeljen. Ettől jobbra a 26-dik zászlóalj zöme, az alatt pedig a megsebesült Szőke Vincze alakja tűnik szemünkbe, a mint két bajtársa puskára emelve a tűzből kifelé viszi. E csoporttól jobbra egy kedélyes tiszt szivarozva vezényli csapatát. Oly könnyedén fogta föl a helyzetet, hogy rágyújtani is kedve volt. Az össze-vissza tört kerítéstől jobbra három dobos pörgeti a riadót, míg körülöttük rohanó csapatok tartanak a várfal felé, hogy ők is benyomuljanak. Itt-ott egy-egy elesett honvéd, vagy Dom Miguel harczos teteme hever, talán még hörögve, de vissza nem riasztva az élő bajtársakat, hogy a nagy czélért ők is föláldozzák életöket.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. június 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Keleti Gábor: Munkálatok a királyi palota új építkezésénél : A Fehérvári-kapu lebontása
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A bombázott Pest 1849. májusában : A királyi palota lángban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2392x1730 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna