D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 185_292_pix_Oldal_07_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Országos Nőképző-Egyesület egyik tanterme
B e s o r o l á s i   c í m : Országos Nőképző-Egyesület egyik tanterme
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Ellinger
U t ó n é v : Ede
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1840?-1920
V I A F I d : 148145542660196641924
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 13. sz. (1893. márczius 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Nevelés- és iskolatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nőképzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nőnevelés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyesület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanterem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az Országos Nőképző-Egyesület egyik tanterme
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A nőképző-egyesület nevelő-intézete e kívánalmaknak kiváló mértékben tesz eleget s az elnökség, választmány és igazgatóság igyekszik e tekintetben is nem csak kedvező állapotokat teremteni, hanem fokozatosan haladni is az igények kielégítésének minden eszközeivel. A tanintézet pompás épülete bőven rendelkezik nyilt csarnokokkal, széles, födött folyosókkal a nyári évszakban üdítő kert kínálkozik a bentlakó növendékek számára ugyanezeknek télen korcsolyázó hely is van berendezve van téli és nyári torna számára helyiség. A bentlakó és bejáró növendékek tanítása 12 teremben folyik a szertárak és természetrajzi gyűjtemények kellőleg vannak ellátva. Ugyancsak a bentlakó növendékek számára zongoratermek, a szükséges hálótermek, a csoportok társalgó szobái, a nagy étterem, mind a legnagyobb tisztasággal és czélszerűen vannak berendezve. Az igazgatónő, a tanító- és nevelőnők, a gondnoknő szobái, az iroda, valamint a cselédség helyiségei, s a konyha és éléstárak mind kellő elhelyezést találnak a terjedelmes épületben.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. márczius 26.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A nőképző-egylet elnökei
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A nőképző-egylet elnökei
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ellinger Ede: Az Országos Nőképző-Egyesület társalgó terme
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1100x921 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna