D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_380_pix_Oldal_26_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A madár-kiállításból
B e s o r o l á s i   c í m : Madár-kiállításból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Réti sasok fészken
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Ellinger
U t ó n é v : Ede
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1840?-1920
V I A F I d : 148145542660196641924
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-21
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 21. sz. (1891. május 31.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadon élő állat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ornitológia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sas
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fészek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Baranya megye
G e o N a m e s I d : 3046526
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A madár-kiállításból. - Réti sasok fészken.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Réti sasok (Haliaetus albicillus) fészken. A réti sas, a honi sasok e legnagyobb faja, ligetes erdőinkben, leginkább a vizek környékén található különösen szép számmal Baranyamegyében, Albrecht főherczeg bellyei uradalmában, hol kíméletben részesül, s így háborítatlanul fészkelhet. Fészkét, mely hatalmas építmény, nyárfákra, juhar- vagy körisfákra rakja s több éven át használja. A fészek ujjnyi vastagságú ágakból s majdnem karvastag dorongokból épül átmérője közel 2 méter, magassága pedig 1 méter, mélyedése vékony ágacskákkal, fűszálakkal van kirakva, hová a tojó márczius elején két, ritkán három tojást rak. A kiállításunkon látható fészekben egy kilencz hetes tollasodó fióka van, á tojó épen leszállni készül, míg a három éves hím a felső ágon pihen. Albérletben a réti sasok fészkét rendesen számos mezei veréb (Passer montanus) is lakja, melyek a fészek aljában rakják fészkeiket. A réti sas főtápláléka nagyobb halakból állván, a fészkét lakó verebeket nem bántja, részint mert ilyen kis állathoz nyúlni derogál neki, részint mert a verebek a nagy fészek élősködő férgeit elpusztítván, ez által mintegy házmesteri szerepet játszanak s a tisztaságról gondoskodnak. A kiállított fészkeket, mint Albrecht főherczeg ajándékát, Szikla Gábor tanár hozta Bellyéről nagy nehézségek közt, a mit el lehet képzelni, ha megtudjuk, hogy 25-30 méter magas fákat kellett neki kidöntetni, s mocsáron át Apatinba a hajóra szállítani.
(Forrás: Vasárnap Ujság, 1891. május 31.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A madár-kiállításból : Kócsagok és tőke-kacsák. A legnagyobb madártojás. Sarki bukdár. Sáska-madár. Kaukázusi havasi pacsirta. A kék vércse. A him, tojó és anyányi fióka képe
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1018x1315 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna