D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 185_280_pix_Oldal_10_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : Cop-Marlet Mara
B e s o r o l á s i   c í m : Cop-Marlet Mara
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Vastagh
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : id.
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1834-1922
V I A F I d : 10153345
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 14. sz. (1889. április 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Más országok népköltészete
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Edle von Berks, Marie (1859-1910)
V I A F I d : 231325165
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Cop-Marlet Mara.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A liguriai tenger partján atyja palotájában született, ki horvát származású dúsgazdag műszaki tiszt volt, anyja szépségéről hires német nő. Mara őseiben Európa majd minden népe kereszteződött. Egyik atyai dédanyja angol főúri családból származott, Mária Teréziának keresztleánya és különös kegyeltje volt.
Mara férje, Ch. Marlet, egy franczia szenátor fia, algiri ügyvéd. Nejével Budapesten ismerkedett meg gróf Zichy Jenő által, midőn Lessepsékkel meglátogatta az országos kiállítást.
Marletné nagy utazásokat tett Afrikában kivált a czigányokat tanulmányozta. Itt született lányának, Jozipának József főherczeg volt a keresztapja s a magyar irodalmi és politikai körökben számos személyes ismerőse van. Összeköttetésben áll Horvátország szinte összes jelentős irodalmi és politikai tényezőjével. Személyes ismeretségben és levelezésben sok külföldi nevezetességgel, a kik közül felemlíthetjük a következőket : a brazíliai császár, Gladstone, továbbá Parisban Grévy, Goblet, Flourens, Sully Prudhomme, Mme Adam, Buloz, Zola Brüszszelben Victor Napóleon és Caraman Chimay herczegek, Frére Orbán, Laveleye stb. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. április 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vastagh György: Víla : Erdei tündér a délszlávok regéibe
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 708x1024 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna