D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : nov8_20.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Téli Palota ostroma
B e s o r o l á s i   c í m : Téli Palota ostroma
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Nagy októberi szocialista forradalom (II.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Légrády
U t ó n é v : Sándor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1906-1987
V I A F I d : 121532789
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-05-28
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1951
S o r o z a t : 1951. Nagy októberi szocialista forradalom (II.)
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Más országok politikai élete
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : októberi forradalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ostromkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1951
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Szovjetunió
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1952
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1951. NAGY OKTÓBERI SZOCIALISTA FORRADALOM (II.)
A 34. évforduló alkalmából.
Mélyny. XIII - Vj. 12 : 12 1/2 F. fog.
T.: Légrády Sándor
Névérték: 40 f
Á 1951. nov. 7.-1952. febr. 29.
PM 375 570 fog. 4 000
1267 1213 40 f A Téli Palota ostroma 200,- 100,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az 1917-es forradalmi mozgalom Oroszországban a cárizmus bukását és a Bolsevik Párt hatalomra jutását hozta. Az 1917. februári forradalom győzelme után hatalommegosztás jött létre az Ideiglenes Kormány és a szovjetek között. Az előbbi többszöri átszervezése ellenére sem tudott úrrá lenni a földfoglaló mozgalmakon és a nemzetiségi felkeléseken. Képtelen volt hadi sikereket aratni vagy kivezetni Oroszországot a világháborúból. A helyi szinten megszervezett szovjetek, amelyekben egyre nagyobb befolyásuk volt a baloldali eszereknek, az internacionalista mensevikeknek és a bolsevikoknak, szoros kapcsolatot tartottak a lakossággal, és radikálisabb programjukkal, mint a békekötés, földosztás, nemzetiségi autonómia, egyre népszerűbbek lettek. A Kerenszkij-offenziva kudarca után a július 16-17-i, hatalomátvétellel fenyegető petrográdi tüntetések szervezéséért a kormány törvényen kívül helyezte a bolsevik pártot, Lavr Georgijevics Kornyilov tábornok (1870-1918) puccskísérletének megfékezéséhez azonban ismét szükség volt a radikális baloldal által irányított tömegekre. Szeptemberre a bolsevikok Petrográdban és Moszkvában is többséget szereztek a szovjetekben. A bolsevikok az október 20-án megnyílt előparlament ülésein nem vettek részt. Október 23-án a bolsevik KB a fegyveres felkelés napirendre tűzéséről, október 29-i kibővített ülése azonnali végrehajtásáról döntött. November 7-én reggelre a felkelők akadály nélkül megszállták Petrográd stratégiai pontjait, éjszaka gyakorlatilag vértelenül elfoglalták a Téli Palotát, és az Ideiglenes Kormány székhelyét. A Téli Palotában ott maradt 13 minisztert letartóztatták A Szovjetek II. Összoroszországi Kongresszusa bejelentette az Ideiglenes Kormány megdöntését, a központi hatalmat a szovjetek mellett működő Pétervári katonai Forradalmi Bizottság, illetve a 26-án Vladimír Iljics Lenin (lásd 1.21.) elnökletével megalakult új kormány, a Népbiztosok Tanácsa vette át. Az új kormány bolsevik tagokból állt. Elnökén, Leninen kívül további fontos tagjai Lev Davidovics Trockij (lásd XI.7.) külügyi népbiztos, Alekszej Ivanovics Rikov (1881-1938) belügyi népbiztos és Joszif Visszarionovics Sztálin (lásd III.5.) nemzetiségi ügyek népbiztosa. (Az Emberiség Kr.1991.873 o., Larousse 1991.lk.893 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (November) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Légrády Sándor: Lenin beszél
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 875x607 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn