D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 089_184_pix_Oldal_10_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szemere Pál
B e s o r o l á s i   c í m : Szemere Pál
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (1785-1861)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : közreadó
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 8. sz. február 22.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Szemere Pál (1785-1861)
V I A F I d : 39411608
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : művész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szemere Pál
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ismét s ezúttal már állandóan visszaköltözvén Pestre, itt mint megyei ügyész, aztán az akadémia szervezésére kinevezett orsz. küldöttség tagja, később az akadémia rendes s egyik legmunkásabb tagja folyvást dolgozott s még többet hatott. Az irodalmi harczok s porok őt sem hagyták érintetlenül de kedélyét s jellemét azok nem sötétíthetek el s ellenfeleivel is mindig kibékülve meg tudta őrizni a közbecsülést és szeretetet s azzal együtt hatását is. Az egymás után következő uj nemzedékeket mindig felvette barátságába s miután előbb a Kazinczy és Kulcsár azután a Kölcsey és Kisfaludy Károly majd a Vörösmarty és Toldy barátja vala, épen ugy lett az Eötvös és Szalay, majd a Petőfi s végre még ujabb s fiatalabb irók barátjává." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 8. sz. február 22.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1810-ben munkatársa volt Kultsár Istvánnak, a Hazai és Külföldi Tudósítások szerkesztőjének számára az akkor nagyhírű Neuwieder Zeitung-ot, a Tudósítások melléklapjaként fordította. 1811-ben Vida László segédje volt a magyar színháznál. 1817-ben Jenkowich Miklóssal, Fejér Györggyel és Horvát Istvánnal megalapította a Tudományos Gyűjteményt. 1818-tól 1829-ig Pest vármegye tisztikarában működött mint második alügyész. 1828-ban egyik tagja volt a nádor által kinevezett bizottságnak, amely az Akadémia tervrajzát készítette. 1831. február 16-án az MTA rendes tagjává választották a nyelvtudományi osztályba. A Kisfaludy Társaságnak 1840. február 1-jén lett tagja. Kizárólag az irodalomnak és művészetnek élt. Pesten és Pécelen lakott, ahol 1861. március 14-én meghalt. A Magyar Tudományos Akadémiában Kazinczy Gábor tartott fölötte emlékbeszédet az 1864 januári közgyűlésén. (Forrás:Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szemere Pál : (1785-1861)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1011x1160 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet