D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 189_288_pix_Oldal_21_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Thurzó Imre ifjúsága
B e s o r o l á s i   c í m : Thurzó Imre ifjúsága
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 16. sz. április 15.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Czobor Erzsébet (1572-1626)
V I A F I d : 312620734
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ravatal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : halotti szokás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : halott
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 16-17. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Czobor Erzsébet a ravatalon
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Időközben elküldöttek a meghívókat is országszerte a főurakhoz, kiknek száma, nem is számítva a családtagokat, 103-ra ment. November elsején korán reggel indult el a menet irja Kubinyi Bitséröl a menyasszonyért elöl a szállásosztók, utánok több órával a fömenet és pedig az első szekerén Erdödy Kristóf, a másodikon Hlésházy Gáspár, majd Jakusitli András, Vizkelethy Mihály, azután díszesen felszerelt paripákon hét nemes ifjú, utánok az ötödik szekerén Thurzó, Csúty Gáspár főudvarmesterrel, s megfelelő számú nemes lakáj és drabanttal, a hatodik, hetedik és nyolczadikon Czobor Erzsébet, Erdödyné és Vizkelethyné háznépeikkel. Következtek a portékás-kocsik Thurzó Imre vezetek lovai, trombitások és zászlósok, lovasok, meg újra kocsik a szolgákkal, muzsikusokkal, pohárnokokkal és szakácsokkal tovább a társzekerek, a vőlegény, örömanya s a többi vendégek ajándékaival. Ezeket követte Thurzó ötven kék katonája, nagy számú lovasság s bezárták a menetet az ily alkalmaknál nélkülözhetlen mesteremberek, lakatosok, kovácsok, felcserek, és a többi." Forrás:(Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 16. sz. április 15.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Báró Czobor Imre alnádor és Perényi Borbála leányaként született magyar főnemesi családba. Thurzó György nádor második neje, akit 1592. február 2.-án vett feleségül. Férje halála után a Bittsei gimnázium fenntartásáról gondoskodott és segélyezte a wittenbergi magyar tanulókat. Bittsén halt meg. Magyar levelei nevezetesek episztolográfiai irodalmunkban. Deák Farkas Magyar hölgyek levelei című gyűjteményes munkájában 1606-tól 1624-ig terjedő időszakból 19 levelét közli. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Czobor Erzsébet
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1346x817 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet